Η ΕΕ ζητεί άμεση δράση για μείωση της ανεργίας των νέων

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Δεκεμβρίου, 2011

Με δεδομένο το επίμονο ποσοστό ανεργίας των νέων που βρίσκεται στο 21% στην Ευρώπη, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των επιχειρήσεων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναλάβουν αποφασιστικά δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Η νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους», που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή, ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· για να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας· για να εξασφαλίσουν την εργασιακή εμπειρία και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που θα βοηθήσουν τους νέους να βρουν μια πρώτη καλή θέση εργασίας. Η Επιτροπή παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο εξακολουθεί να διαθέτει 30 δις ευρώ που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έχει προτείνει μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν άμεσα από κονδύλια της ΕΕ.

«Η πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» – δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso – δείχνει στους νέους όλης της Ευρώπης ότι παρακολουθούμε με προσοχή την κατάστασή τους. Ακούσαμε τις επανειλημμένες τους εκκλήσεις από τη Μαδρίτη στις Βρυξέλλες για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η συμμετοχή αυτή αρχίζει με την απόκτηση μιας θέσης εργασίας. Είναι σαφές ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας, αλλά χρειάζεται χρόνος για να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με τη σημερινή μας πρωτοβουλία αναπτύσσουμε αμεσότερη δράση που θα βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας των νέων».

Ο κ. Laszlo Andor, Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, τόνισε ότι επείγει η αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας των νέων, δηλώνοντας: «Η τρέχουσα κατάσταση για τους νέους σε πολλές χώρες της ΕΕ σήμερα γίνεται δραματική. Χωρίς αποφασιστική δράση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, διακινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή τη γενιά, με βαρύ κόστος για την οικονομία και την κοινωνία». Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα σημερινά επίπεδα ανεργίας των νέων επιβαρύνουν την κοινωνία με περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα, ή λίγο περισσότερο από το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ-27, και πρόσθεσε: «Η σημερινή τάση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους νέους. Οι νέοι είναι το μέλλον μας».

Η Επιτροπή θα διαθέσει επίσης κονδύλια για τεχνική συνδρομή προκειμένου τα κράτη μέλη να κάνουν μεγαλύτερη χρήση της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης – ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που διαθέτει 30 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Οι κύριες δράσεις που χρηματοδοτεί άμεσα η Επιτροπή με τη νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» είναι οι ακόλουθες:

χρησιμοποίηση 4 εκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια στα κράτη μέλη προκειμένου να καταρτίσουν προγράμματα «εγγυήσεων για τους νέους» για να εξασφαλίζεται ότι, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την αποφοίτηση από το σχολείο, οι νέοι είτε εργάζονται, είτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.

διοχέτευση 1,3 εκατομμυρίου ευρώ στην υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων μαθητείας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μια αύξηση κατά 10% έως τα τέλη του 2013 θα προσθέσει συνολικά 370. 000 νέες θέσεις μαθητείας.

χρησιμοποίηση 3 εκατομμυρίων ευρώ από την τεχνική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για υποστήριξη των κρατών μελών στη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης για νέους που ιδρύουν επιχειρήσεις και για επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα·

διοχέτευση των κονδυλίων, όσο γίνεται περισσότερο, σε τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις και καθορισμός στόχου τουλάχιστον 130.000 τοποθετήσεων το 2012 βάσει των προγραμμάτων ERASMUS και Leonardo da Vinci·

παροχή οικονομικής βοήθειας, τη διετία 2012-2013, σε 5.000 νέους ώστε να βρουν εργασία σε άλλα κράτη μέλη μέσω της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES»·

ενίσχυση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, προκειμένου να δοθούν τουλάχιστον 10.000 ευκαιρίες εθελοντισμού το 2012·

παρουσίαση, το 2012, ενός πλαισίου για υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής άσκησης στην ΕΕ·

εξασφάλιση περίπου 600 περαιτέρω ανταλλαγών στο πλαίσιο του Εrasmus για επιχειρηματίες το 2012.

Οι δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή θα προλειάνουν το έδαφος ώστε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα υπέρ των νέων στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ως τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Ιστορικό

Σήμερα υπάρχουν 5 εκατομμύρια άνεργοι νέοι στην ΕΕ, ενώ 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους νέους με χαμηλή ειδίκευση που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, αλλά όλο και περισσότερους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν μπορούν να βρουν μια πρώτη θέση εργασίας.

Η Επιτροπή επιθυμεί να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές καθώς και τη διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση για να ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και ταυτόχρονα θα διευκολύνουν την πρόσβαση των άνεργων νέων στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σκοπός είναι να δοθεί βοήθεια στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας ώστε είτε να βρουν εργασία, είτε να επιστρέψουν στην κατάρτιση, και στους νέους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να βρουν μια πρώτη θέση εργασίας.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει σθεναρά τα κράτη μέλη στην προσπάθεια αυτήν, με παροχή πολιτικής καθοδήγησης καθώς και με συγκεκριμένη συνδρομή. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα κράτη μέλη αναμένεται ότι θα ασχοληθούν με την απασχόληση των νέων στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων το 2012, ενώ οι πολιτικές και τα μέτρα για τους νέους θα εξετάζονται συστηματικά στα σχέδια των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων το 2012. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί και να αναλύει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Απρίλιο του 2012.