Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου 

στις 18 Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εκτελεστικής επιτροπής.
 2. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας οικονομικής επιτροπής.
 3. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής ποιότητας ζωής.
 4. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας       Δημοτικών Κοινοτήτων.
 5. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας       Τοπικών Κοινοτήτων.
 6. Κατάρτιση και ψήφιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη
 7. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού πληροφόρησης πολιτών Δήμου Αμυνταίου
 8. ΄Εγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής επιτροπής περί υλοποίησης του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου Αμυνταίου .
 9. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης (ίδρυσης Κολεγίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 11. Εξορθολογισμός τελών βοσκής
 12. Εξορθολογισμός τελών άρδευσης
 13. Εξορθολογισμός τελών πεζοδρομίου.
 14. Εξορθολογισμός τελών ύδρευσης ζώων
 15. Επιλογή εταιρείας για απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 16. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου.
 17. Σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας ΤΕΔΚ Φλώρινας – Δήμου Αμυνταίου για την ανάπτυξη του Ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης.
 18. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων του Δήμου.
 19. Λήψη απόφασης για έκδοση περιοδικού ενημερωτικού εντύπου από το Δήμο Αμυνταίου.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθωμάτων στο Ζυθεστιατόριο –Αναψυκτήριο στο ΄Αλσος Αμυνταίου
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθωμάτων στο τουριστικό κατάστημα στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.
 22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου με την

Δημιουργία Θερμοκηπιακού Πάρκου» προϋπολογισμού 747.000,00 €.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (Β φάση)», προϋπολογισμού 177.800,00 € και χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ.
 2. Παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα εγγραφόμενης στο Εθνικό Κτηματολόγιο ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00432/0/0, στο Αμύνταιο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις ενέργειες υποβολής παραίτησης.
 3. Παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα εγγραφόμενης στο Εθνικό Κτηματολόγιο ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00060/0/0, στο Αμύνταιο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις ενέργειες υποβολής παραίτησης.
 4. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, της κατηγορίας πράξεων Κατασκευή-Βελτίωση υποδομών ύδρευσης κωδ. 04.45.01.01,

για το έργο :

«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» με τα παρακάτω υποέργα :

 1. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ΤΚ Λεβαίας
 2. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ΤΚ Φιλώτα
 3. Βελτίωση εξωτερικού δικτύου ΤΚ Κέλλης
 4. Δεξαμενή ύδρευσης ΤΚ Αετού
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
 2. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού Συνεργασίας με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πετριαίων Γη» για την λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης στην Τοπική Κοινότητα Πετρών.
 3. Λήψη απόφασης για αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας σε συνεχιζόμενε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών των οποίων διευθύνουσα υπηρεσία ήταν η ΤΥΔΚ Φλώρινας.
 4. Επιχορηγήσεις σε Συλλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση