Η Π.Ε. Φλώρινας για την πρόωρη συναξιοδότηση των καπνοπαραγωγών

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Απριλίου, 2012

kapnoparagogos-1

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Μέτρου 113 «ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που στοχεύει  στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα υποβάλουν Αίτηση Ενίσχυσης που θα συνοδεύεται από Φάκελο Υποψηφιότητας. Η Αίτηση Ενίσχυσης θα υποβάλλεται και θα οριστικοποιείται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σχετικής εφαρμογής στους διαδικτυακούς τόπους της ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα (http://www.agrotikianaptixi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr). Μετά τη συμπλήρωση και εκτύπωση της Αίτησης Ενίσχυσης ο υποψήφιος απευθύνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου καταθέτει την Αίτηση Ενίσχυσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής καθώς και το συνοδευτικό Φάκελο.

Ως περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 4 Απριλίου 2012 έως και 5 Μαΐου 2012.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

− Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα, στα τηλέφωνα: 210‐52.75.248 και 210‐52.75.252

− Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

− Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες.

− Τους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

(www.minagric.gr), της ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα (www.agrotikianaptιxi.gr), και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Διαδίκτυο,