Οι δράσεις για την ανταγωνιστική ανάπτυξη της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Ιουνίου, 2017

farmakeytika fytaΟι αναγκαίες δράσεις για την ανταγωνιστική ανάπτυξη, σε ορθολογική και βιώσιμη βάση, της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των Αρωματικών
και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στη χώρα

1. Επίλυση θεσμικού τύπου δυσλειτουργιών και η ενιαιοποίηση του νομικού πλαισίου
2. Προστασία και Αξιοποίηση αυτοφυούς γενετικού υλικού
3. Πιστοποίηση του Πολλαπλασιαστικού Υλικού , με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και των προϊόντων των ΑΦΦ
4. Ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
5. Στήριξη δράσεων σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση, όπως η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, η αναζήτηση νέων αγορών, η βελτίωση της παρουσίασης και της συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων, η ιχνηλασιμότητα, οι εκστρατείες γνωστοποίησης και ευαισθητοποίησης
6. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, στην πρωτογενή παραγωγή την μεταποίηση, τη συντήρηση και τη συσκευασία των προϊόντων
7. Στήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τοπικών ομάδων δράσης και κοινωνικής οικονομίας
8. Εκπόνηση οδηγών εφαρμογής και σχετικών μελετών, που θα συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να οργανωθεί ο κλάδος της παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

Οι προτεραιότητες που θέτει το Στρατηγικό Σχέδιο
1. Καταγραφή των αυτοφυών ΑΦΦ της Ελλάδας,
2. Ταξινόμηση των αυτοφυών ΑΦΦ Δημιουργία ελληνικών ποικιλιών ΑΦΦ για τα είδη προτεραιότητας,
3. Διατήρηση σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ) ή Βοτανικούς Κήπους (Β.Κ),
4. Εκπόνηση μελέτης για την άντληση επίκαιρων και στοχευμένων πληροφοριών, σχετικά με την εμπορία και τις διεθνείς αγορές και τάσεις των ΑΦΦ,
5. Τροποποίηση νομοθεσίας και καθορισμός πλαισίου για τη συλλογή, διατήρηση και αειφόρο αξιοποίηση της ενδημικής χλωρίδας της χώρας,
6. Ενίσχυση δράσεων συλλογής, καταγραφής-προστασίας-διατήρησης-τεκμηρίωσης και χαρακτηρισμού των αυτοφυών ΑΦΦ,
7. Ορισμός των ειδών προτεραιότητας, ανάλογα με τη ζήτηση – τάσεις των φυτικών ειδών στις διεθνείς αγορές, τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών, με κύριο κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας,
8. Δημιουργία ελληνικών ποικιλιών για τα είδη προτεραιότητας με μεγάλη ζήτηση,
9. Ενίσχυση της έρευνας για τα είδη προτεραιότητας,
10. Εκπαίδευση-επιμόρφωση, σε όλες τις Περιφέρειες, με εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στη συνέχεια ωφελούμενων,
11. Δημιουργία πειραματικών φυτειών,
12. Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

TAGGED: Γεωργία,