Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η επιστολή προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κκ Θεόκλητου

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Αυγούστου, 2023

Πρός
Τὴν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνας
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασµιώτατοι ἅγιοι συνοδικοί Σύνεδροι,
ἔχων πλήρη συνείδησιν καί σώας τάς φρένας, διακατεχόµενος δέ ὑπὸ
φόβου Θεοῦ καί βαθείας ἐπιγνώσεως τῆς ποιµαντικῆς εὐθύνης, ἥν
ἐπωµίσθην κατά τήν ἡµέραν τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας µου,
ἀπευθύνοµαι πρός Ὑµᾶς, τήν Ἀνωτάτην Διοικητικήν Ἀρχήν µου, διά νά
ὑποβάλω τήν παραίτησίν µου ἐκ τῶν εὐθυνοφόρων ὑψηλῶν ἀρχιερατικῶν
καθηκόντων µου.
Ἡ ἀπόφασίς µου αὕτη ἐλήφθη οὐχί ἒκ τινος ἐξωτερικῆς βίας ἢ
ἐπιδράσεως, ἀλλά ἐξαιτίας τοῦ γήρατος, τό ὁποῖον ἡµέραν καθ’ ἡµέραν µοῦ
στερεῖ τάς ἀπαραιτήτους διά τήν ἐπιτέλεσιν τῶν πολυποικίλων
ἀρχιερατικῶν καθηκόντων µου δυνάµεις.
Κατόπιν, λοιπόν, πολυµήνου ἐµπόνου προσευχῆς, προβαίνω εἰς τήν
συνειδητήν, ἑκουσίαν καί ἀβίαστον ὑποβολήν τῆς παραιτήσεώς µου πρός
τό ἱερόν Σῶµα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, µὲ ἡµεροµηνίαν ἰσχύος τὴν 1ην
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. , καὶ µέ τήν παράκλησιν ὅπως αὕτη γίνῃ ἀποδεκτή.
Φρονῶ ὅτι ἡ ἀπόφασίς µου αὕτη θά διευκολύνῃ τήν εὔρυθµον καί
ἀρτιωτέραν λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἑορδαίας, τήν ὁποίαν ἐξ ὅλης καρδίας ἠγάπησα καί θυσιαστικῶς πλέον
τῶν πεντήκοντα ἐτῶν διηκόνησα – τριάκοντα τρία ἔτη ὡς ἱεροµόναχος καί
εἴκοσι τέσσερα σχεδόν ἔτη ὡς ἐπίσκοπος.
Ἄλλωστε, ἔχω ἀκλόνητον τήν πεποίθησιν ὅτι εἴµεθα σκυταλοδρόµοι
ἐν τῇ Ἐκκλησία καί ὅτι ὁ εἷς παραδίδει τήν σκυτάλην εἰς τόν ἕτερον,
ἅπαντες «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν».
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφ.: 23850/28.860, E-mail: imflope@gmail.com
Ἀρ. πρωτ.: 1261
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2023
Τήν σκυτάλην, λοιπόν, τῆς διαποιµάνσεως τῆς ἱστορικῆς ταύτης
Μητροπόλεως παραδίδω µετά συγκινήσεως εἰς τόν ἐκλεχθησόµενον
διάδοχόν µου, ὁ ὁποῖος εὔχοµαι νά κοσµεῖται µέ ἅπαντα τά χαρίσµατα τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος.
Παρακαλῶ δέ ἀδελφικῶς τήν Ἱεραρχίαν ὅπως κατά τάς ἐπικειµένας
Ἀρχιερατικάς ἐκλογάς διά τήν πλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φλωρίνης ἐπιβλέψῃ καί ἐπί τούς διακονοῦντας θυσιαστικῶς ἐν αὐτῇ ἀξίους
Ἀρχιµανδρίτας, τοὺς ἡµετέρους συνεργάτας.
Ἐν κατακλεῖδι, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τάς θερµοτέρας εὐχαριστίας
µου πρός Ὑµᾶς, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυµε, τόν συνετόν καί διακριτικόν Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὡς καί πρός ἅπαντα τά σεπτά µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, διά τήν ἀρίστην, φιλάδελφον
συνεργασίαν καί συµπόρευσιν κατὰ τὸ διαρρεῦσαν διάστηµα τῆς
ἀρχιερατικῆς µου διακονίας καί νά ἐκζητήσω ἐκ πάντων συγχώρησιν διά
τυχόν σφάλµατά µου.
Μνηµονεύω εὐγνωµόνως τοῦ µακαριστοῦ προκατόχου µου κυροῦ
Αὐγουστίνου, τοῦ καί πνευµατικοῦ µου πατρός, ὡς καί τοῦ µακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, διά τάς πολλάς των εὐεργεσίας πρός τό
ταπεινόν πρόσωπόν µου.
Παρακαλῶ, Μακαριώτατε καί ἅγιοι Συνοδικοί, εὐλογήσατε τήν
ἔξοδόν µου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ διακονίας µου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ,ὡς καί τήν
εἴσοδον µου εἰς τήν προετοιµασίαν διά τήν Οὐράνιον Πατρίδα. Ἡ
εὐγνωµοσύνη µου πρός Ὑµᾶς ἔσται διαρκὴς.
Εἰς δέ τόν Κύριόν µου, τόν Ὁποῖον παιδιόθεν ἠράσθην καί ὁλοκαρδίως
διηκόνησα, ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀµήν.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

TAGGED: Φλώρινα,