Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 14-04-2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Απριλίου, 2014

liasis-ds-1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 14 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Ψήφισμα για τους Ομολογιούχους Ελληνικού Δημοσίου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου.
3. ΄Εγκριση χορήγησης προκαταβολής στην ανάδοχο εταιραία ΠΑΡΧΑΡ Α.Τ.Ε. Για το έργο “Εσωτερικό δίτκυο αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου.
4. ΄Εγκριση αποζημίωσης συνταξιούχων υπαλλήλων αορίστου χρόνου με βάση το άρθρο 204 του Ν. 3584/2004.
5. Παραλαβή και έγκριση μελέτης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΟΤ209» Προϋπολογισμού 8.900,00€
6. Παραλαβή και έγκριση μελέτης «ΜΠΕ για την ανάπλαση καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως μύλο ΧΚωννου» Προϋπολογισμού 5.000,00€
7. Παραλαβή και έγκριση μελέτης «Χαρτογράφηση Δημοτικών Δασών» Προϋπολογισμού 4.500,00€
8. Παραλαβή και έγκριση μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Δικτύου τηλεθέρμανσης Τ.Κ. Λεχόβου» Προϋπολογισμού 14.000,00€
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων-αποκατάσταση οδοστρωμάτων – αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Ξινού Νερού» προϋπολογισμού 40.000,00€.
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 52.000,00€.
12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 52.000,00€.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση Αστικής Σχολής Λεχόβου και Παρθεναγωγείου στον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”.
14. Σχετικά με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Ν. 3037/2002.
15. Κατανομή πίστωσης ποσού 59.230,18€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων-δαπάνη για σχολικό τροχονόμοΑ΄εξαμήνου 2014.
16. ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
17. ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
19. Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 89/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 91/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
22. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,