Η Π. Ε. Φλώρινας ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Απριλίου, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται η 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη παραγωγή σακχαροτεύτλων» του Μέτρου 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που στοχεύει  στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εισροών (χημικά λιπάσματα – φυτοφάρμακα) και του αρδευτικού νερού, στην παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων  καθώς και στην ασφάλεια των παραγωγών στους χώρους εργασίας.

Το Μέτρο 214 του (ΠΑΑ) 2007-2013 συγχρηματοδοτείται : α) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 50-80% και β) από εθνικού πόρους.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2012
 • έχουν υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) για την καλλιεργητική περίοδο 2013

Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ έτους 2012 του υποψηφίου είτε άλλου παραγωγού και το έτος 2012 δεν καλλιεργήθηκαν με σακχαρότευτλα, έχουν ελάχιστο μέγεθος 0,5 στρέμματα, κατέχονται νόμιμα και δεν είναι συνιδιόκτητα.

Οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται να δηλώσουν στην ΑΕΕ έτους 2013 τα προς ένταξη στη Δράση αγροτεμάχια ως καλλιεργούμενα με σακχαρότευτλα με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά το πρότυπο AGRO 2.

Τονίζεται ότι δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας:

 • Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν υποβάλει ήδη αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ίδιας Δράσης  2.3 (Β)
 • Όσοι συμμετέχουν σε περισσότερες από μία δράσεις και σε περισσότερες από μία προσκλήσεις του Μέτρου 214, με την εξαίρεση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων που αφορούν ζώα και της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για διαφορετικά ενταγμένα αγροτεμάχια.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν για μια πενταετία από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων της Δράσης, δηλαδή από την 15η Μαρτίου 2013 τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 1. Να εντάξουν την καλλιέργεια σακχαρότευτλων στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2,
 2. Να μειώσουν τις εφαρμοζόμενες λιπαντικές μονάδες κατά 30% (μεθοδολογία Α) ή και τις ποσότητες του αρδευτικού νερού κατά 20% (μεθοδολογία Β)
 3. Να υπογράφουν κατ’ έτος σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε.
 4. Να καλλιεργούν σακχαρότευτλα κάθε χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας σε έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση της σύμβασης (Η Δράση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο ίδιο αγροτεμάχιο για δύο συνεχόμενα έτη).
 5. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του Οργανισμού Πληρωμής.
 6. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) κάθε έτους εφαρμογής.
 7. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο που να περιέχει όσα αναφέρονται στις διατάξεις της Πρόσκλησης.
 8. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και δήλωση εφαρμογής με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία ΚΥΑ.
 9. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους τους οποίους πραγματοποιούν τα εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.
 10. Μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου 2007-2013 να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους στους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά την νέα προγραμματική περίοδο.

 

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 299 € έως 318 € ανά εκτάριο ετησίως ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία .

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 1/4/2013 έως 31/5/2013.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικώς ηλεκτρονικά στο μηχανογραφημένο σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή, είτε ιδιωτικά είτε μέσω των κατά τόπους Γεωπονικών γραφείων ή Εργοστασίων της Ε.Β.Ζ. .Κατόπιν εκτυπώνονται και διαβιβάζονται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία (31/5/2013) στην αρμόδιας Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

 • Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Φλώρινας (αρμόδιοι : Βοσκόπουλος Γεώργιος 2385350410 & Γεωργιάδου Βιολέτα 2385350553).
 • Τα κατά τόπους Εργοστάσια και Γεωπονικά γραφεία Τομέων της Ε.Β.Ζ.
 • Τους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) και  της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών (www.agrotikianaptixi.gr).