∆ιανοµή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ-ΚΕΑ από την Κοινωφελή Επιχείρηση, το ∆ήµο και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας

∆ιανοµή διαφόρων προϊόντων από την Κοινωφελή Επιχείρηση, το ∆ήµο και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ-ΚΕΑ.


Σας ενηµερώνουµε ότι την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 τις ώρες 09:00π.µ. µε 14:00µ.µ, η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας θα προβεί στη διανοµή προϊόντων, στο χώρο του Κλειστού Γυµναστηρίου – ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.),
στο τέρµα της λεωφόρου Μοναστηρίου.

Η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», η οποία έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ-ΚΕΑ, µε την
παραλαβή των προϊόντων να γίνεται από την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλή εταίρο και τη διανοµή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, τον ∆ήµο
Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας.

Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ-ΚΕΑ θα πρέπει να έχουν µαζί τους το δελτίο της Αστυνοµικής Ταυτότητας και τον αριθµό ΑΜΚΑ σε επίσηµο έγγραφο ή εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο για την παραλαβή των προϊόντων από
άλλο άτοµο.

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
∆ήµου Φλώρινας
Παναγιώτης Νώτας
Πρόεδρος ∆.Σ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση