Καστοριά συστάθηκε Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαρτίου, 2012

kastoria-xionia-vradi

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δημήτρη Σαββόπουλου, συστάθηκε  Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011.

 

Έργο της  Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την      αναπροσαρμογή  του  μισθώματος  στις  εμπορικές  μισθώσεις  για ακίνητα που  βρίσκονται  μέσα  στα  όρια  της  Περιφερειακής  Ενότητας Καστοριάς, μετά  από  ενυπόγραφη  αναφορά   ενός  τουλάχιστον των  εμπλεκομένων μερών (μισθωτή ή εκμισθωτή)  ή / και  με τις προϋποθέσεις  του  άρθρου  15 παραγ.  5,6,7,8,9, του  Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄).

 

Ο νέος αυτός θεσμός δίνει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα μιας εμπορικής μίσθωσης δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στην επιτροπή και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για το ύψος του μισθίου.

 

Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς:

1. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος και

2. Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την συγκεκριμένη μίσθωση.

 

Η επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, εκδίδεται πόρισμα από την επιτροπή, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Το πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.

Η έναρξη της διαδικασίας του συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 μέρες από τη ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα.

 

Η Επιτροπή της ΠΕ Καστοριάς  είναι τριμελής και αποτελείται από:

1. Τον κ. Τσακλίδη Χρήστο, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διακανονισμού, με αναπληρωτή του τον κ. Μπαλιάκα Γεώργιο, Δικηγόρο, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς

2. Την κ. Κανδύλη Αγνή, Δικηγόρο, με αναπληρωτή της τον κ. Μυκονιάτη Γεώργιο, Δικηγόρο, εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)

3.Τον κ. Ευάγγελο Πανταζή, Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, με αναπληρωτή του τον κ. Τριαντάφυλλο Βαϊνά, Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, κοινούς εκπροσώπους των επαγγελματικών – επιστημονικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Γραμματειακή Υποστήριξη θα παρέχεται από την υπάλληλο κα Στόϊκου Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς,       Αναπληρούμενη  από  τον  κο  Κούτσια Στυλιανό, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της ίδιας Δ/νσης.