ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Αυγούστου, 2011

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 113 ΤΟΥ ΠΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, προώθησε για υπογραφή την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 113, που αφορά στην πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (καπνοπαραγωγών), το οποίο είναι ενταγμένο στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 29.970.786€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ποσοστό 71,5% περίπου, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια Μη Σύγκλισης και Νησιά του Αιγαίου) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 113 του ΠΑΑ 2007−2013 και τις κανονιστικές διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Σκοπός του Μέτρου είναι η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα και να αναδιαρθρώσουν την εκμετάλλευσή τους, μέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών και της βελτίωσης του μεγέθους της νέας εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά πρόσωπα), ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  • έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα καπνού προερχόμενα από καπνό το έτος 2009,
  • είναι γεννηθέντες από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951,
  • έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους, και
  • σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας για εμπορικούς σκοπούς, μεταβιβάζοντας σε διάδοχο την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή πλήρη μεταβίβαση.

 

Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για τους δικαιούχους ορίζεται μέχρι 6.000€ κατ΄ έτος, ενώ θα καταβάλλεται κατ’ ανώτατο μέχρι το τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2015).

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και έντυπα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις οποίες και θα αξιολογείται. Στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, όπου χωρίς περαιτέρω έλεγχο θα εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης.

 

Η έναρξη των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών της ΚΥΑ και τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube