Μεταφορά ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .

 

Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

 

 • Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.

 

 • Άρθρο 30N. 4497/2017 Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος. « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου»

 

 • Την με αριθ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  141/2019    του  Κανονισμού  Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας.
 • Το Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους
 • Το γεγονός ότι η αργία της ημέρας της 28ης Οκτωβρίου 2020  συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας.
 • Η με αριθμό 26/2020 απόφαση  της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017
 • Την με αριθ. 1101/2019 Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους
 • Τη με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 4484 τεύχος Β΄/11-10-2020) .
 • Την με αριθμό Απόφασης 969/2020 περί «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ COVIT -19».

 

 • Τις ανάγκες της αγοράς

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας  της  ημέρας Τετάρτης,  λόγω αργίας της   επετείου  28ης Οκτωβρίου 1940  ,  θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Τρίτη 27/10/2020 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι πωλητές οφείλουν:

 

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

 

Οι καταναλωτές οφείλουν :

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

 

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών  ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση