Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α’ αναθεώρησης του 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου, 2014

 

kalpi-2Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της  Α’ αναθεώρησης του 2014

Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος εκλογών, του Υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποιείται ότι:

Ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις μεταβολές που επέρχονται στους εκλογικούς καταλόγους:
1. Η προθεσμία για κάθε μεταβολή στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους με τους οποίους θα διενεργηθούν οι προσεχείς εκλογές, είναι η 28η Φεβρουάριου 2014. Η προθεσμία αυτή, ισχύει και για κάθε μεταβολή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν στη χώρα μας και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές αυτές.
2. Για τις αιτήσεις μεταδημότευσης, που θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμένους εκλογείς κατά τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι οικείοι δήμοι θα προβαίνουν στην άμεση έκδοση των σχετικών αποφάσεων μεταδημότευσης και στην αποστολή τους με fax στον δήμο προέλευσης του

εκλογέα, την ίδια η αέρα.
3. Οι αιτήσεις μεταδημότευσης και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα διαβιβάζονται μέσω FAX από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα πρωτοκολλώνται και θα διεκπεραιώνονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο. Για το λόγο αυτό, τα Κ.Ε.Π., προς τα
οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διαβιβάζουν αυθημερόν με FAX στους οικείους δήμους, τις αιτήσεις μεταδημότευσης συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια να αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση και τα πρωτότυπα αυτών.
4. Οι δήμοι από τους οποίους θα μεταδημοτεύουν οι ενδιαφερόμενοι (δήμοι προέλευσης), πρέπει να φροντίσουν, με την παραλαβή της σχετικής απόφασης, για την άμεση διαγραφή ιών εκλογέων αυτών από τους εκλογικούς καταλόγους τους.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Εκλογές,