Μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό 7ης Νοεμβρίου στην Φλώρινα λόγω εργασιών αντικατάστασης στύλων οδοφωτισμού

Μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ενταύθα οδό 7ης Νοεμβρίου. Εργασίες αντικατάστασης στύλων οδοφωτισμού.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 9, 10, 47, 52§2 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την από 18-10-2021 αίτηση του ΑΓΓΕΛΙΔΗ Γεώργιου του Αλέξανδρου
γ) Το υπ’ αριθ. 20553 από 30-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας
δ) To υπ’ αριθ. 20744 από 05-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών με τα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα (Η
από 04/10/2021 κυκλοφοριακή μελέτη και η από 04/10/2021 Μελέτη Εργοστασιακής Σήμανσης)
ε) Η υπ’ αριθ. 104320/4397 από 28-11-2012 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στ) Η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ζ) Η υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)»
η) Η υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252 από 26-03-2018 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
θ) Υπ’ αριθ. 6028/ 21/2165310 από 18-10-2021 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
– Την έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στη ενταύθα οδό 7ης Νοεμβρίου από το
ύψος της διαχωριστικής νησίδας (είσοδος προς Φλώρινα) για εργασίες αντικατάστασης στύλων οδοφωτισμού,
οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για την Τρίτη 19-10-2021 από ώρα
08:00 μέχρι ώρα 19:00 στο τμήμα της οδού, σε δύο (2) φάσεις :

α) στο τμήμα της οδού, από τη Χ.Θ. +0.00m έως Χ.Θ. +400.00m (πλατεία Μεγ. Αλεξάνδρου έως τη διασταύρωσή
της με την οδό Δημάρχου Ιωάννη Θεοδοσίου) και

β) στο τμήμα της οδού, από τη Χ.Θ. +400.00m έως τη Χ.Θ. +470.00m.
– Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται στην 1η φάση η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της
οδού 7ης Νοεμβρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την είσοδο της πόλης από τη διασταύρωση με την οδό
Δημάρχου Ιωάννη Θεοδοσίου έως την συμβολή με την πλατεία Μεγ. Αλεξάνδρου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των περιμετρικών οδών που ορίζουν την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών
και θα ρυθμίζεται από άτομα της αναδόχου εταιρείας, οι οποίοι θα φέρουν φωσφορούχα γιλέκα και σημαίες
κόκκινου χρώματος.

Το ρεύμα κυκλοφορίας της οδού 7ης Νοεμβρίου προς την έξοδο της πόλης δε θα
επηρεαστεί. Στο τμήμα της (β) φάσης, για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η στένωση λωρίδας
κυκλοφορίας και των δύο (2) κατευθύνσεων, εφαρμόζοντας τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που εγκρίθηκε
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Φλώρινας προς την είσοδο της πόλης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

– Επειδή τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας είναι για την αντιμετώπιση τελείως έκτακτων εργασιών που
αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας των χρηστών της οδού ολιγόχρονης διάρκειας, η Υπηρεσία
μας συνηγορεί για την έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο
52 παρ. 2 Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την ολοκλήρωση των εργασιών
αντικατάστασης στύλων οδοφωτισμού στην οδό 7ης Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση η ανάδοχος εταιρεία που

θα εκτελέσει το έργο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή
σήμανση που προβλέπεται για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην ανωτέρω δημοτική οδό, σύμφωνα
με τα (α), (δ), (ζ) και (η) σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την τοποθέτηση
σήμανσης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση