Ο Δήμος Αμυνταίου ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής.

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Οκτωβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμυνταίου κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της έκτασης με ΚΑΕΚ 470111804001 Συνολικής έκτασης 1.103.096  στρεμμάτων στη θέση Σωτήρα.

 

Ο Δήμος Αμυνταίου, στα πλαίσια προώθησης και ενίσχυσης της ανάπτυξης της περιοχής, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής.

 

Στο πλαίσια αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω:

 

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής, Κοινοπραξίες, ενώσεις οικονομικών φορέων.

 

Β. Περιεχόμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Προφίλ της εταιρείας, επαγγελματική δραστηριότητα (διάρκεια λειτουργίας, κύκλος εργασιών).
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας (καταστατικό εταιρείας, ΓΕΜΗ, εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος για εταιρεία ή παρεμφερή νομικά έγγραφα για εταιρεία της αλλοδαπής).
 3. Σύντομη περιγραφή της επενδυτικής πρότασης (1 σελίδα Α4) όπου να αναφέρεται η σκοπιμότητα, ο βαθμός απασχόλησης προσωπικού, το ύψος της επένδυσης, ο τρόπος χρηματοδότησης της επένδυσης, οι ανάγκες σε ειδικές άδειες, η ανάγκη της επένδυσης σε έκταση.
 4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποστηρικτικό προς την πρόταση.

 

Γ. Τρόπος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00.

 • Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimarxos@0582.syzefxis.gov.gr
 • Είτε στα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στο Αμύνταιο Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο ΤΚ 532 00
 • Είτε τηλεφωνικά στο: 2386 350 100

 

 • Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν είναι μη δεσμευτικές. Ο στόχος του Δήμου Αμυνταίου είναι να συλλέξει, καταγράψει και αξιολογήσει τις προτάσεις στα πλαίσια της αναπτυξιακής του στρατηγικής και εν’ όψη της περιόδου απολιγνιτοποίησης της περιοχής. Ο Δήμος Αμυνταίου σκοπεύει να προβεί σε εξέταση των υποβληθέντων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, καλώντας τους υποψηφίους των οποίων οι προτάσεις κρίνονται εφικτές και οι οποίοι θα προεπιλεγούν στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων , με βάση τις ανάγκες του Δήμου, τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και το επιχειρηματικό πλάνο σε περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συνεργασίας.
 • Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για τον Δήμο Αμυνταίου, η οποία ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί απέναντι στους συμμετέχοντες.
 • Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον του ή δεν εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες της περιοχής.
 • Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των συμμετεχόντων και όσων απέστειλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο ή/ και αιτία.
TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,