Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Φεβρουαρίου, 2018


Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΚΕΑ, οι αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν εντός του Φεβρουαρίου 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου από την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας από τους δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΑ (www.keaprogram.gr), είτε μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Επίσης, για την εφαρμογή του προγράμματος ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η επιδότηση ολοκληρώνεται ύστερα από 12 συνεχόμενες πληρωμές. Δηλαδή ωφελούμενος του Κ.Ε.Α χωρίς μεταβολή στην οικονομική του κατάσταση θα πληρωθεί για ένα χρόνο. Όσοι ωφελούμενοι είχαν υποβάλει αίτηση στις αρχές του 2017 και δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησής τους θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα για 12 μήνες.
• Για παράδειγμα, ωφελούμενος που έκανε την αίτηση τον Φεβρουάριο του 2017 και ξεκίνησε να επιδοτείται τον Μάρτιο του 2017, εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά του στοιχεία, θα πληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.

• Έχει δικαίωμα να επανυποβάλλει αίτηση τον Φεβρουάριο του 2018 για να εξακολουθήσει να λαμβάνει το ΚΕΑ εφόσον πληροί τα κριτήρια του προγράμματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή νέας αίτησης είναι τα ακόλουθα:

1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.
2. Ε1 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
4. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου / ταυτότητας).
5. Κάρτα Ανεργίας (για όσους δηλώνουν άνεργοι).

6. Έσοδα τελευταίου 6μήνου (μισθοί, επιδόματα, εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις κτλ).
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (στο όνομα του αιτούντα που κάνει την αίτηση).
8. Σε περίπτωση ενοικίου: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

9. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ ΔΕΥΑΡ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

• Όλοι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία (προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά) που είχαν δηλωθεί κατά την έγκριση της αίτησης οφείλουν να ενημερώνουν τον φορέα (Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή Κέντρο Κοινότητας) εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αλλαγής.

• Για παράδειγμα, ωφελούμενος που εισέπραξε το επίδομα Α21 τον μήνα Δεκέμβριο οφείλει να ενημερώσει με την προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού έως τις 15 Ιανουαρίου προκειμένου να γίνει και η αντίστοιχη τροποποίηση.• Σε περίπτωση μη ενημέρωσης η καταβολή του επιδόματος επανεξετάζεται.

• Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου).
• Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου) και δεν εγγράφονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες είναι:
23850 44520 ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23850 44515 ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23850 44636 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Διοικητήριο)
23850 39000 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Μελίτη)
23853 51506 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Πέρασμα)
23850 92800 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Κάτω Κλεινές)

TAGGED: Φλώρινα,