Οι πωλητές παραγωγοί στις λαικές αγορές της Φλώρινας

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 05-05-2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
9. Την Αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27683/29.4.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 1814/29.4.2021)
10. Το με αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών.
11. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 05/05/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 05/05/2021.
3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
4. Την απαγόρευση διακίνησης και εμπορίας αυγών ενόψει των εορτών του Πάσχα χωρίς σχετική Άδεια σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών.
5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
6. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α10 5/5/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ7 5/5/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Β4 5/5/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ45 5/5/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α31 5/5/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α45 5/5/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ44 5/5/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 5/5/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ21 5/5/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52 5/5/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ37 5/5/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ11 5/5/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α22 5/5/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ6 5/5/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ9 5/5/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ5 5/5/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ29 5/5/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ14 5/5/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B29 5/5/2021
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α29 5/5/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 5/5/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ53 5/5/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 5/5/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 5/5/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ56 5/5/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ16 5/5/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α42 5/5/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ21 5/5/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α38 5/5/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ17 5/5/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ11 5/5/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ36 5/5/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α35 5/5/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α16 5/5/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α27 5/5/2021
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B26 5/5/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ18 5/5/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Δ28 5/5/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Β2 5/5/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α19 5/5/2021
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α25 5/5/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A18 5/5/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α27 5/5/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α11 5/5/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α17 5/5/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α34 5/5/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α39 5/5/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Α41 5/5/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α9 5/5/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Α7 5/5/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α37 5/5/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α22 5/5/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Α46 5/5/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α40 5/5/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ A16 5/5/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 5/5/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α14 5/5/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α8 5/5/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α21 5/5/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α23 5/5/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α43 5/5/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α30 5/5/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Α36 5/5/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α24 5/5/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ A2 5/5/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α3 5/5/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α29 5/5/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α4 5/5/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α31 5/5/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ Α12 5/5/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α6 5/5/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α13 5/5/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α44 5/5/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α15 5/5/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α35 5/5/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ A1 5/5/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 5/5/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 5/5/2021
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 5/5/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 5/5/2021

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε34 5/5/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Α46 5/5/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7 STOJANOVSKA FANCHE Ε40 5/5/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ Ε26 5/5/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε37 5/5/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε23 5/5/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ E31 5/5/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A36 5/5/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B32 5/5/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ11 5/5/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 5/5/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α28 5/5/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α20 5/5/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α42 5/5/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α38 5/5/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A45 5/5/2021
14 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α32 5/5/2021
15 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α19 5/5/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α10 5/5/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση