Οι πωλητές στις λαικές αγορές του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 27-01-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 2. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 4. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 5. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 – ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Την από 25/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 27/01/2021.

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 25/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 27/01/2021.

3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς..

4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .

5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α10 27/1/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) Γ7 27/1/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ45 27/1/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α31 27/1/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α45 27/1/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ44 27/1/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ    
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 27/1/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ21 27/1/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε29 27/1/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52 27/1/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) Δ37 27/1/2021
29 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Γ11 27/1/2021
30 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) Α22 27/1/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ6 27/1/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ9 27/1/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ B4 27/1/2021
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) Δ29 27/1/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ14 27/1/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B29 27/1/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α29 27/1/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 27/1/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ53 27/1/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 27/1/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 27/1/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ28 27/1/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ56 27/1/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ16 27/1/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α42 27/1/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ21 27/1/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α38 27/1/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ17 27/1/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ11 27/1/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ36 27/1/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α35 27/1/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α16 27/1/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α27 27/1/2021
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B26 27/1/2021
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ B2 27/1/2021
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ18 27/1/2021

 

 

Λ. ΜΟΔΗΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε34 27/1/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   Α46 27/1/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Ε40 27/1/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Ε26 27/1/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε37 27/1/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ε23 27/1/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   E31  
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A36 27/1/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B32 27/1/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α25 27/1/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 27/1/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α27 27/1/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α11 27/1/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α17 27/1/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α34 27/1/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α33 27/1/2021
9 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α39 27/1/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Α41 27/1/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α9 27/1/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Α7 27/1/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Α18 27/1/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α37 27/1/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α22 27/1/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Α46 27/1/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α40 27/1/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 27/1/2021
28 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)    
29 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)    
30 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)    
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α14 27/1/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α8 27/1/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α21 27/1/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α23 27/1/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α43 27/1/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α30 27/1/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Α36 27/1/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)    
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α24 27/1/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α3 27/1/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α29 27/1/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α4 27/1/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α31 27/1/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ Α12 27/1/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ    
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α6 27/1/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α13 27/1/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α44 27/1/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α15 27/1/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α35 27/1/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 27/1/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α28 27/1/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α20 27/1/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α42 27/1/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α38 27/1/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Α16 27/1/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α32 27/1/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α19 27/1/2021
16 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α45 27/1/2021
17 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α10 27/1/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση