Οι προσληπτέοι του προγράμματος ΚΟΧ 5.304/1/2012 οφείλουν έως την 3/08/2012 να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Ιουλίου, 2012

Το εργατικό κέντρο σας γνωρίζει ότι οι προσληπτέοι του προγράμματος ΚΟΧ 5.304/1/2012 οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 3/08/2012 να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του εργατικού κέντρου Φλώρινας και ώρες 09:00 – 14:00, τα εξής δικαιολογητικά:

α) συμπληρωμένο το έντυπο αποδοχής θέσης (η αναζήτησή του μπορεί να γίνει στα γραφεία του εργατικού κέντρου  ή στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ),

β) φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου θα διαφαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.,

γ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα διαφαίνεται το ακριβές χρονικό διάστημα της ανεργίας καθώς και αναλυτικά το διάστημα της τελευταίας πιθανής επιδότησης και

δ) Για την κατηγορία των Α.μ.Ε.Α απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ισχύς της ανεργίας.

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και στην περίπτωση μη εμφάνισης του ωφελούμενου, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάστασή του, εκδίδοντας εκ νέου οριστικό πίνακα προσληφθέντων.

 

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.