Ομιλία του περιφερειάρχη Γιώργου Δάκη στη συνάντηση Εργασίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Ιανουαρίου, 2014

exipni-exidikeysi-2

Συνάντηση Εργασίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
ομιλία περιφερειάρχη Γιώργου Δάκη

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Από τον Οκτώβριο του 2012, η Δυτική Μακεδονία ως ένα ενιαίο σύνολο πολιτικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών τάσεων, ξεκίνησε την πλέον κρίσιμη αλλά , ταυτόχρονα και ουσιαστική διαβούλευση για το αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας,
Ένα μέλλον επίκαιρο αλλά και ταυτόσημο με έννοιες όπως νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, πολυδιάστατες επενδύσεις στην έρευνα , την καινοτομία και το περιβάλλον, παράλληλα, πάντοτε, με την διατήρηση των αρχών της κοινωνικής συνοχής ,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η οικονομική ύφεση απαιτεί την λήψη μέτρων και την ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών που να προωθούν την έξυπνη , βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής συγκυρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προτεραιότητα την συγκρότηση μιας περιεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία, στην οποία η έμφαση θα δίνεται στην επένδυση στην έρευνα , στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική στο σύνολο των Κρατών Μελών.
Σήμερα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, η συζήτηση για την έξυπνη εξειδίκευση, ως αναδυόμενος πολιτικός προσανατολισμός, βρίσκεται σε πρωτόλειο στάδιο.
Για τον λόγο αυτό είναι επιτακτική και αναγκαία η εισαγωγή των εννοιών αυτών αλλά και της σημασίας της έξυπνης εξειδίκευσης στον δημόσιο διάλογο.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
ΟΙ εποχές είναι κρίσιμες και οι ανάγκες για περισσότερο αποτέλεσμα από την χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, απολύτως αναγκαίες.
Η καινοτομία έχει να διαδραματίσει ένα καίριο ρόλο στην ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση , στον ανταγωνισμό των αναδυόμενων οικονομιών και στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή απόδοση.
Επίσης, η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους και τα εργαλεία της πολιτικής για την συνοχή, προωθώντας την ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τις δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες επιθυμούμε την βελτίωση και την αναβάθμιση.
Πρέπει, όμως, όλοι μας να εκτιμήσουμε την σημερινή πραγματικότητα.
Οι γενικές αναπτυξιακές προοπτικές και ειδικότερα οι προοπτικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μιας περιφέρειας όπως είναι η Δυτική Μακεδονία (με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της), βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού, που εν πολλοίς καθορίζουν την επιβίωση πολλών επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους.

exipni-exidikeysi-1
Εάν λάβουμε υπόψη ότι :
 Τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιφερειακής μας οικονομίας, παραμένουν και ενισχύονται πλέον από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (υπερβαίνει το 33%).
 Η εξάρτηση της παραγωγής από συμβατικούς κλάδους παραμένει και επιδεινώνεται από το γενικό οικονομικό κλίμα,
οφείλουμε να αναζητήσουμε και να προσαρμόσουμε, ανάλογα, τις νέες στρατηγικές επιλογές μας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ως κυρίαρχο θέμα :
 Το νέο ρόλο των επιχειρηματιών στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας την πραγματική επιχειρηματική γνώση,
 Την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σήμερα, έχουμε καλέσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, όλους όσους μπορούν να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί όσο το δυνατό περισσότερο η περιφερειακή μας οικονομία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σήμερα, σε μια εποχή επίμονης οικονομικής κρίσης, καλώ όλους εσάς να συν-διαμορφώσουμε τις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής μας, η οποία :
 Θα προσδιορίζει και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μετουσιωθούν σε δυναμικούς δρόμους ανάπτυξης για την Δυτική Μακεδονία,
 Θα καθορίζει σαφείς όρους για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της γνώσης,
Για να επιτύχουμε στο εγχείρημα αυτό :
Οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια τέτοια περιφερειακή στρατηγική η οποία θα περιγράφει τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα την διέπουν αλλά και τους διακριτούς ρόλους όλων των εμπλεκομένων φορέων,
( Αυτό θα γίνει και με την βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα της οποίας την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή μας, σηματοδοτεί μια νέα αρχή συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & ΓΓΕΤ)
Επίσης, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των νέων μας που θέλουν να καταθέσουν σκέψεις και ιδέες,

Φίλοι και φίλες
Οφείλουμε να προετοιμάσουμε ένα Περιφερειακό Σχέδιο με τις σύγχρονες έννοιες και τάσεις της καινοτομίας, προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό μας προφίλ που θα ενισχύσει την ικανότητα της περιφέρειας να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και θα αναδείξει την έξυπνη εξειδίκευση ως κύριο μέσο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Δυτικής Μακεδονίας.
Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στον τόπο μας.
Ευχαριστώ,

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,