Π.Ε. Καστοριάς: Προσλήψεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαρτίου, 2014

pe-kastorias

Από το τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται η Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

Πιο συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά μία θέση κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων και μία θέση κατηγορίας ΥΕ Εργατών.

Όσον αφορά τη θέση ΠΕ Κτηνιάτρων τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Πρϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου

γ. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i)επεξεργασίας κειμένων, ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ενώ όσον αφορά τη θέση ΥΕ Εργατών , Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διοικητηρίου 1, ΤΚ. 52100 Καστοριά, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας (2ος όροφος, γραφείο 10), υπ’ όψιν :1)κας Μαμάρα Γλυκερίας, 2) κ. Κυρατζή Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2467350270 & 2467350287).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, ή της ανάρτησής της στο Περιφερειακό Κατάστημα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καστοριάς εφόσον η ανάρτηση αυτή είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 28/03/14 έως και 07/04/2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα (ΣΟΧ.3) των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Καστοριά,