Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιώ

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Δεκεμβρίου, 2023

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO.

Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΕΚΠΑ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΠΕΙ, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΟΠΑ και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΠΑΔΑ.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών.

Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:

 1. Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που ενδιαφέρονται για την Πληροφορική, να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου, που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.
 3. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που ενδιαφέρονται για την Πληροφορική, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.
 4. Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής.
 5. Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των μαθητών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.
 6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της  Ελληνικής  Κοινωνίας  του αύριο.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε τρεις τουλάχιστον φάσεις: Α, Β και την Γ.  Οι Α και η Β φάσεις γίνονται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια. Πριν την Γ φάση είναι δυνατή η διεξαγωγή ενδιάμεσης φάσης, είτε με επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια.

Κατά την πραγματοποίηση των 3 πρώτων φάσεων (Α, Β, Γ), ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Κατά τη διεξαγωγή της εβδομάδας του camp προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Πληροφορικής, ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.   – 3 – Οι απουσίες του μαθητή από την σχολική μονάδα του δεν προσμετρούνται σύμφωνα με σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 – ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 (Άρθρο 24, 6γ).

Τα προς επίλυση θέματα της Α φάσης και ο κανονισμός, κατά την έναρξη του διαγωνισμού:

 • Αποστέλλονται μέσω VBI ή e-mail και μέσω των Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του YΠΑΙΘ σε όλα τα σχολεία.
 • Δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα στον κόμβο του διαγωνισμού.
 • Δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή όποιο άλλο ηλεκτρονικό έντυπο της ΕΠΥ.

Τα αποτελέσματα κάθε φάσης ανακοινώνονται σε ιστοσελίδα στον κόμβο του διαγωνισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Διευθύνσεις:

 • Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεθνών Μορφωτικών Υποθέσεων του ΥΠΑΙΘ.
 • Όλοι οι μαθητές ενημερώνονται με e-mail για την βαθμολογία την οποία επέτυχαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, προκειμένου να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω σχετικής ιστοσελίδας του κόμβου του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας πλήρως τις σχετικές φόρμες. Το σύνολο των στοιχείων των μαθητών θεωρούνται ως προσωπικά δεδομένα και διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Στον αντίστοιχο κόμβο αναφέρεται ποια δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι ανακοινώσιμα. Οδηγίες αποστολής απαντήσεων των δύο πρώτων φάσεων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία δίνονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Η αποστολή των λύσεων των θεμάτων γίνεται επίσης μόνο μέσω Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.pdp.gr

TAGGED: Εκπαίδευση,