Παράταση του Προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Μαΐου, 2018

Παράταση του Προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος».

Επισυνάπτουµε την υπ΄ αριθµ. 3299/23-04-2018 Απόφαση τροποποίησης της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, που αφορά στην υποβολή προτάσεων στη ∆ράση 4.1.1 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και στη ∆ράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020, σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται οι ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων.

Οι νέες ηµεροµηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτηµάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ∆ΑΟΚ, ορίζεται η 18-06-2018.

Τα επιµέρους σηµεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 3299/23-04-2018 Απόφαση για την οποία πατήστε εδώ:

TAGGED: Φλώρινα,