Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας «Ανοίγει» το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Απριλίου, 2012

JESSICA_-x-er

«Ανοίγει» το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

για βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

 

Λαμβάνοντας υπόψη την βούληση για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου ανάπτυξης των πόλεων δηλαδή «ένα μοντέλο που αναδεικνύει τη συνοχή του χώρου και τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,  υπό την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου», που απαιτεί αφενός αλλαγή πολιτικής και προτεραιοτήτων, αφετέρου την ύπαρξη σχεδίου που θα οδηγεί σε παραγωγική ανασυγκρότηση με όρους αειφορίας και θα καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του αστικού πληθυσμού, προσδιορίζονται οι στόχοι της αστικής ανάπτυξης μέσα από την περιφερειακή και πολιτική συνοχής, που είναι :

 

  1. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων σε αστικά θέματα, προωθώντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση για αειφόρο αστική ανάπτυξη και «απαιτώντας» συνέργειες μεταξύ των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μέσα σε μια αστική λογική όπως επίσης και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και το όραμα της Κοινοτικής παρέμβασης.
  2. Η βελτίωση της συμμετοχικότητας στις αστικές παρεμβάσεις, ως στοιχείο – κλειδί για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης αστικής πολιτικής που θα αναδεικνύουν τις πόλεις ως η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Αναφερόμενος στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSIKA ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής μεταξύ άλλων σημείωσε:

«πρέπει να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013, για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων καθώς η δυναμική και ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη και οι καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω μίας εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης οφείλουν να είναι το κύριο μέλημα όλων μας στο άμεσο μέλλον.

Οι προτάσεις για την αξιοποίηση μιας αστικής περιοχής συνεχίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας στοχεύουν:

  1. Στη διατήρηση της «πολεοδομικής» μορφής της περιοχής.
  2. Στην αρμονική ένταξη των μνημείων ή άλλων στοιχείων στο σύνολο της περιοχής.
  3. Στην ανάγκη διεύρυνσης των πηγών εσόδων από τη λειτουργία των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός βιωσιμότητας της επένδυσης, σε συνάρτηση με τον χρόνο απόσβεσης του κόστους επένδυσης».

Δεδομένης της σημασίας που δίδεται κατά την τρέχουσα περίοδο στη συμβολή των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία, αναγκαία είναι η αναβάθμιση των πόλεων σε όλους τους τομείς ώστε να αποτελέσουν πραγματικές πηγές έντασης γνώσης, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και ίσων ευκαιριών.

Η εξειδίκευση τέτοιων παρεμβάσεων στις αστικές περιοχές δημιουργεί το υπόβαθρο μιας «νέας γενιάς» δράσεων οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν και να εξειδικευτούν ως προς το περιεχόμενο, το πλαίσιο, το εύρος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πάντα με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες και τις εμπειρίες της προηγούμενης περιόδου.

Ορισμένες από τις προτάσεις που κατατίθενται, από την φύση τους ανήκουν στην προτάσεις των ιδιαίτερων αστικών παρεμβάσεων και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη δυναμική. Η δυναμική αυτή είναι ικανή να προσελκύσει και ιδιωτική χρηματοδότηση. Η προσέλκυση της κάθε είδους ιδιωτικής χρηματοδότησης αποτυπώνει και τη νέα διάσταση που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τρόπο χρηματοδότησης δημόσιων έργων (έργα με χρηματοδότηση τύπου JESSICA).

Το JESSICA είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει κίνητρα για να αντικατασταθεί η δημόσια χρηματοδότηση με ιδιωτικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμα δάνεια διασφαλίζοντας την ανακύκλωση των δημόσιων πόρων που επενδύονται σε τέτοια κερδοφόρα έργα.

Οι στόχοι του JESSICA (ως χρηματοδοτικού εργαλείου) προσδιορίζονται ως :

  1. Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας μιας πόλης (περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης) και της Περιφέρειας γενικότερα, για τους πολίτες, καταναλωτές, επιχειρηματίες, επενδυτές, ερευνητές, μαθητές, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.λ.π..
  2. Η βελτιστοποίηση του προς χρήση κεφαλαίου που αφορά στην αστική αναγέννηση του προς χρηματοδότηση του κάθε αστικού πόλου.
  3. Η εξέταση και αποδοχή διαφορετικών τύπων δομικών ελλειμμάτων, όπως η φτωχή ενδοαστική υποδομή και η μη αξιοποίηση μεγάλων εγκαταλειμμένων περιοχών.

Όλα τα παραπάνω έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνεχών συζητήσεων και διαβουλεύσεων με όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μέρος αυτών απετέλεσε και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2012 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας) και με αντικείμενο την ενημέρωση όλων των Δυνητικών Δικαιούχων για το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA και τα πιθανά έργα (και συμπράττοντα σχήματα) που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Τέλος, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι μετά την έγκριση του τεύχους προκήρυξης (και των συνημμένων κριτηρίων αξιολόγησης) από το Επενδυτικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 24ης Απριλίου 2012, η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων προγραμματίζεται για τις 2 Μαΐου 2012.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..