Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημιουργική Γραφή Ι

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Απριλίου, 2013

Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο:  «Δημιουργική Γραφή Ι»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής. Οι συμμετέχοντες θα επιμορφωθούν και θα ασκηθούν σε θέματα τεχνικής λόγου, γραφής και ανάγνωσης. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν το βασικό θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες για σχετικά επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, τόσο της εκπαίδευσης όσο και της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτού του τύπου έχουν σκοπό να μεταδώσουν τη συσσωρευμένη πείρα των δημιουργών, την τεχνική τους γνώση και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την προσωπική τους ενασχόληση με τη γραφή πριν φτάσουν στο τυπωμένο βιβλίο. Τα εργαστήρια αυτά προτείνουν ασκήσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και ποικίλων μετασχηματισμών του γραπτού λόγου και δίνουν ιδέες αξιοποίησης λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τόσο στην τάξη όσο και σε προσωπικό επίπεδο ανάγνωσης και συγγραφής.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές  ΑΕΙ, ερευνητές  με επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, συγγραφείς, ποιητές και σεναριογράφοι. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την παραγωγή λόγου και τη λογοτεχνία, είτε ως συγγραφέας είτε ως αναγνώστης, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες σπουδές του.

Αιτήσεις θα κατατίθενται από 23- 04- 2013  μέχρι και 14- 05- 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimgr.diaviou@gmail.com.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

$11.      Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή

$12.      Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Όσοι επιλεγούν για την παρακολούθηση του προγράμματος θα κληθούν να καταθέσουν:

$11.      Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου ή πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών,ή βεβαίωση εργασίας

$12.      Αντίγραφο ταυτότητας,

$13.      Φωτογραφία

Για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, τα μαθήματα και οι πρακτικές θα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες 2 μέρες την εβδομάδα. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος θα είναι διμηνιαία. Η έναρξη του προσδιορίζεται στις 15 Μαίου 2013, θα διαρκέσει μέχρι και τέλη Ιούνιου και συνολικά θα περιλαμβάνει 30 ώρες που αντιστοιχούν σε 12 ECTS. Τα μαθήματα και οι πρακτικές θα υλοποιούνται σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Οι εκπαιδευόμενοι/ες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ που καταβάλλεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών στον λογαριασμό του ΠΔΜ σε δύο δόσεις, μια προκαταβολή 80 ευρώ με την εγγραφή και μια δεύτερη δόση 70 ευρώ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του δεύτερου μήνα.

Διδάσκοντες:

Βακάλη Άννα, φιλόλογος, υπ. διδ. ΠΤΝ

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος,ποιητής, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παπαγεωργίου Ευθυμία, ΕΕΔΙΠ ΠΔΜ

Συμεωνάκη Αλίκη, φιλόλογος

Φειδάς Γιώργος, σεναριογράφος

Πληροφορίες

Άννα Π. Βακάλη, τηλ. 2385055152, 6945965782, email: avakali@otenet.gr 

Βασιλική Νάνου, τηλ. 2385055125

TAGGED: Φλώρινα,