Προκήρυξη του προγράμματος »Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα» του ΕΠΑΝ ΙΙ

To Eπιμελητήριο Φλώρινας μέλος του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, σας ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει προκηρυχθεί από τις 12/3/2013 από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.

    Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

   Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, αρχικά, με το συνολικό ποσό των €10.000.000,00 (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε €3.000.000,00 και για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 500.000,00€.

    Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%.

    Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού, ενώ η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού 14/12/2012.

    Στο πλαίσιο του Προγράμματος:

α) μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.  

β) οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

γ) ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών  μέχρι 31.3.2015.Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά πάρκας σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15-04-2013 μέχρι τις 31-05-2013 ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis.

Φορείς Διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος) και ο ΕΦΕΠΑΕ(για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

  • Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.ggb.gr.
  • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.
  • Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).
  • Στα Επιμελητήρια και της Συνεταιριστικές Τράπεζες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr).
  • Επιμελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 19, τηλ. 2385022466, www.ebef.gr
Pin It

Αφήστε μια απάντηση