Προκήρυξη Α΄ Φάσης Παννεληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου της Δ.Δ.Ε Φλώρινας

Προκήρυξη Α΄ Φάσης Παννεληνίων Σχολικών Αγώνων ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ , ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου της Δ.Δ.Ε Φλώρινας Σχολικού Έτους 2017-2018»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ 190677/Δ5/10-11-2016 ( ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2916) Υπουργικής
Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α ( ΦΕΚ
Β4561/30.12.2016 ) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αριθ. πρωτ. 9712/Δ5/19.01.2018 Υ.Α (
ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.01.2018 ) με θέμα « Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

2)Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014 ( ΦΕΚ 224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων »
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.πτρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01.03.16 )
Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ.πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 ( ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/22.08.16),
3)Την αρ. πρωτ 12669/Δ5/25.01.2018 «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑΛ
Ελλάδας και Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018». τις
διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4)το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη
συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,

 

5)Την αρ.πρωτ 13996/Δ5/26.01.2018 « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ
Ελλάδας και Κύπρου έτους 2017-2018 »
6) Την υπ΄ αριθμ Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ 1296/τ.β/21-05-2014 ) « Καθορισμός
του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης Φύλαξης ,
επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ )»

7)Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ
και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4340/τ.Β’/13-12-2017)
8) Την υπ΄ αριθμ 7503/10.11.2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης
Δυτικής Μακεδονίας (Συγκρότηση Ο.Ε.Σ.Α. Φλώρινας 2017-18).
9)Την 3
η
/ 13.02.2018 πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων Φλώρινας.
10) Tις με αρ.πρωτ 996/08.02.2018 ( ΑΔΑ : ΩΗΚ94653ΠΣ-ΛΙΗ ) και 997/08.02.2018 ( 7Ζ4Κ4653ΠΣ-
ΝΞ2 ) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας , Ειδικός Φορέας 90-31/185,
Κ.Α.Ε 5272, Οικ.ετους 2018.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Α΄ Φάσης Παννεληνίων Σχολικών Αγώνων ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ , ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου της Δ.Δ.Ε Φλώρινας Σχολικού Έτους 2017-
2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΧΟΥΝ:
• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του
οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και
μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία
επόμενα. [Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές – μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 – 18 = 2000,
2001 και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου]

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 – 2018
λογίζεται σαν 2018],
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη
με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές/τριες να
έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ’
αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι
σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη
Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά)
η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες.
Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο,
καρδιολόγο, γενικής ιατρικής. Για τους μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄
τάξη Λυκείου, μπορεί να είναι και από Παιδίατρο.
2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9)
3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα3).
4. Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση στην γραμματεία του αγώνα, φωτοτυπίας της αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα
προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα
βεβαιώνει συμπληρώνοντας με τη σημείωση «ΝΑΙ» το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του
σχολείου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα,
επιπλέον, ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα
αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.
Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων
της κάθε σχολικής ομάδας (Σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων ΑγώνωνΛυκείων).
Οι μετακινήσεις των μαθητών – αθλητών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 17.2 παράγραφο της
190677/Δ5, 10/11/16, με έγκριση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η είσοδος μαθητών – φιλάθλων στα γήπεδα θα γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του
κάθε σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με τους ανάλογους συνοδούς
καθηγητές όπως αυτό προβλέπεται.

Παρακαλούνται:

1. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω
σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρά Φλώρινας, Αμυνταίου και τα γήπεδα Αμυνταίου Φιλώτα και Αμμοχωρίου
παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους.
3. Το Γενικό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Φλώρινας να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων
Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών- αθλητών/τριών και
των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του σεβασμού του
αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη συνεισφορά όλων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την
κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.
Σας ευχαριστούμε.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ
Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση