Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σχολικού έτους 2021-2022

Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και της Πε-ριφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σχολικού έτους 2021-2022»
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιή-θηκε και ισχύει,
2. την με Αρ. Πρωτ. 6218/28-09-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα, συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22,
3. την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 29952/Δ5/15-03-2022 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελ-λάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022,
4. την αριθμ. 31461/Β1/21-03-2022 απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως «Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 του Προϋπολογισμού έτους 2022 των Περιφερειακών Διευ-θύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Την αρ. πρωτ 29863/Δ5/16.03.2022 « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου έτους 2017-2018 »
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την Α΄ Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων, Ποδοσφαίρου Λυκείων (Αγο-ριών), Καλαθοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) Χειροσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) και Πε-τοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών – Κοριτσιών), καθώς επίσης και την Α’ Φάση Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Ε-παγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.
3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πε-δίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3, επισυνάπτεται).
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι μαθη-τές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελμα-τικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια δια-μονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι οικείες Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων Δευ-τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποστέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και μεριμνούν για την παρουσία Ιατρού στους αγώνες, καθώς και για την επιλογή των Διαιτητών, Κριτών και Αγωνόδικων Επιτροπών που θα συμμε-τάσχουν στη διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων.
2. Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων κάθε σχολική μονά-δα αποστέλλει υποχρεωτικά στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο Ομαδικό Άθλημα και λίστα με τους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων έως και την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.
Ως προς τα Ομαδικά Αθλήματα για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας συμμετεχόντων και συμμετεχουσών ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα είναι:
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα (12)
Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δεκατέσσερις (14)
Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι (16)
Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δεκαοκτώ (18)
(υποδείγματα 1α,1β,1γ,1δ)
Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά Αθλήματα. Επίσης, οι Σχολικές Ομάδες οφείλουν να τηρούν τα προγράμματα, τους όρους της Προκήρυξης και τα χρονοδιαγράμματα των οικείων Ο.Ε.Σ.Α.Δ..
Δ. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ομαδικά Αθλήματα Α’ Φάσης
Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α’ φάση συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγη-τών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα των αγώνων θα σας κοινοποιηθεί σύντομα με έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Φλώρινας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙΣ
 Δεδομένων των ιδιαίτερων υφιστάμενων συνθηκών, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των περιορισμένων χρονικών ορίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Απο-φάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υ-γειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση τα αγω-νιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.
B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες επιλέγονται από την αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Δεδομένων των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξη του αγώνα ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας
 Η μετακίνηση και συμπεριφορά μαθητών/τριων – και φιλάθλων μαθητών/τριων στα γήπεδα θα γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του κάθε σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με τους α-νάλογους συνοδούς καθηγητές όπως αυτό προβλέπεται.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αγωνισμάτων σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι ομάδες που δεν μπορούν να παραβρεθούν τις καθορισμένες ημερομηνίες των αγώνων παρακαλούνται να ενημερώσουν δύο (2) μέρες νωρίτερα τον υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Στην περίπτωση που μια ομάδα δεν ενημερώσει και δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο αποκλείεται και θα επιφορτισθεί με τα έξοδα του αγώνα (γιατρό και μετακίνηση αντίπαλης ομάδας). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συμπί-πτουν τα χρώματα των εμφανίσεων των ομάδων η ομάδα που είναι πρώτη στον πίνακα (έδρα), υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση.
3. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής (23853 50581).
4. Για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών μπορείτε να ενημερωθείτε δύο μέρες πριν τους αγώνες στα τηλέφωνα 23853-50581 (Παπαδόπουλος Α.) κιν: 6976865338
Παρακαλούνται
1. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, Φλώρινας – Αμυνταίου και τα γήπεδα ποδοσφαίρου των δήμων της Π.Ε. Φλώρινας παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμα.
3. Το Γενικό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Φλώρινας και κέντρο υγείας Αμυνταίου να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων και να μας διαθέσουν την ημέρες των αγώνων ιατρική Κάλυψη.
4. Το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας και Αμυνταίου, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών (ρύθμιση κυκλοφορίας στους αθλητικούς χώρους).

Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών- αθλητών/τριών και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του σεβα-σμού του αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη συνεισφορά όλων για την ομαλή διεξαγωγή των α-γώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Π.Ε. Φλώρινας
Η Πρόεδρος
Διευθύντρια Δ.Ε. Φλώρινας
Μαρνέρη Ευγενία

Pin It

Αφήστε μια απάντηση