Προκήρυξη Α’ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Ιανουαρίου, 2023

«Προκήρυξη Α’ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σχολικού έτους 2022-2023»
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. πρωτ 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) ΥΑ με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το με αρ. πρωτ 150409/Δ5/05-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου έτους 2022-2023»,
3. Την 6377/03-09-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ), της Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας, σχολικού έτους 2022-2023»,
4. Το με αρ. πρωτ. 145674/Δ5/23-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑ46ΜΤΛΗ-1ΑΨ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 150409/Δ5/05-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ με
θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους
2022-2023»
6. Την 3378/B1/13-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΕΧ46ΜΤΛΗ-ΜΩΙ) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ «Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ
2420908001 του Προϋπολογισμού έτους 2023 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Την υπό στοιχεία 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516/Β/01-03-2016) ΚΥΑ με θέμα «Δαπάνες Σχολικών
Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Την 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) ΚΥΑ με θέμα: «Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις
και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός και εκτός της χώρας»,
2
9. Τις με αριθμ. πρωτ. 293/16-01-2023 (6ΠΠΟ45ΜΤΛΗ-3ΜΖ) και 294/16-01-2023 (6ΞΜΞ46ΜΤΛΗ-2Ξ9) αποφάσεις «Ανάληψης Υποχρέωσης» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής. Μακεδονίας.
10. Την 2/17-01-2023 Πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ)
Φλώρινας.
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Την Α’ Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων, Ποδοσφαίρου Λυκείων (Αγοριών), Καλαθοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών) Χειροσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών- Κοριτσιών)
και Πετοσφαίρισης Λυκείων (Αγοριών – Κοριτσιών), σχολικού έτους 2022-2023.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Δημόσια Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας.
2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με
αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι
κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α’ Λυκείου.
3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα
αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με
την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του μαθητή /της μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων. Η
ανωτέρω Βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Σημειώνεται ότι στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να υπάρχει, εκτός των άλλων, σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή/της Διευθύντριας στο πεδίο που αφορά στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και αναφέρεται η τάξη φοίτησης του μαθητή /της μαθήτριας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο Διευθυντής /η Διευθύντρια θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην
Κατάσταση Συμμετοχής.
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3, επισυνάπτεται).
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (εφεξής ΟΕΣΑΔ) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς της για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και μεριμνά για την παρουσία ιατρού
3
στους αγώνες, καθώς και για την επιλογή των διαιτητών, κριτών και αγωνόδικων επιτροπών που θα
συμμετάσχουν στη διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων.
2. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει άμεσα στην ΟΕΣΑΔ της Περιφ. Ενότητας Φλώρινας, μαζί
με τη δήλωση συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα και λίστα με τους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων έως και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.
Ως προς τα Ομαδικά Αθλήματα για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα είναι:
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [12]
Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δεκατέσσερις [14]
Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [16]
Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δεκαοκτώ [18]
(υποδείγματα 1α, 1β, 1γ, 1δ)
Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά Αθλήματα. Επίσης, οι Σχολικές Ομάδες οφείλουν να τηρούν τα προγράμματα, τους όρους της Προκήρυξης και τα χρονοδιαγράμματα των οικείων ΟΕΣΑΔ.
Δ. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ομαδικά Αθλήματα Α’ Φάσης
Στα ομαδικά αθλήματα, στην Α’ φάση, την κάθε σχολική ομάδα συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής
που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα των αγώνων θα σας κοινοποιηθεί σύντομα με έγγραφο της ΟΕΣΑΔ Φλώρινας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Δεδομένων των ιδιαίτερων υφιστάμενων συνθηκών, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των περιορισμένων χρονικών ορίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τις
σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και
σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.
B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω
νόσησης από κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες επιλέγονται από την αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία ΟΕΣΑΔ
4
και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Δεδομένων των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν
εξασφαλίζεται με την έναρξη του αγώνα ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/ μαθητριών,
σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας
 Η μετακίνηση και συμπεριφορά μαθητών/τριων – και φιλάθλων μαθητών/τριων στα γήπεδα θα γίνεται
με ευθύνη του Διευθυντή του κάθε σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με
τους ανάλογους συνοδούς καθηγητές όπως αυτό προβλέπεται.
Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης στο email που σας έχει αποσταλεί στις
6/12/2022 με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2022-2023» επισυνάπτονται οι υπουργικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων οργανώνονται
και διεξάγονται οι Πανελλήνιοι Αγώνες των Λυκείων, καθώς επίσης και τα Υποδείγματα – Καταστάσεις
συμμετοχής – Πίνακες. Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται Υποδείγματα/Πίνακες σημειώνεται
ότι εμπεριέχονται στην υπό στοιχεία 190677/Δ5/10-11-2016 (Β΄3754/21-11-2016) υπουργική απόφαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αγωνισμάτων σύμφωνα με την 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ
3754/Β/21-11-2016) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι ομάδες που δεν μπορούν να παραβρεθούν τις καθορισμένες ημερομηνίες των αγώνων παρακαλούνται να ενημερώσουν τρεις (3) μέρες νωρίτερα τον υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής της ΔΔΕ Φλώρινας. Στην περίπτωση που μια ομάδα δεν ενημερώσει και δεν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο αποκλείεται. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συμπίπτουν τα χρώματα των εμφανίσεων των ομάδων η ομάδα
που είναι πρώτη στον πίνακα (έδρα), υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση.
3. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής (23853 50581).
4. Για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών μπορείτε να ενημερωθείτε δύο (2) μέρες πριν τους αγώνες στα
τηλέφωνα 23853-50581 (Παπαδόπουλος Άγγελος) κιν: 6976865338
Παρακαλούνται
1. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, στην παραπάνω σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ.
2. Τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, Φλώρινας – Αμυνταίου και τα γήπεδα ποδοσφαίρου των δήμων της
Π.Ε. Φλώρινας να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία
για το αγωνιστικό πρόγραμμα.
3. Το Γενικό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Φλώρινας και Κέντρο Υγείας Αμυνταίου να είναι σε ετοιμότητα κατά
τη διάρκεια των αγώνων και να μας διαθέσουν τις ημέρες των αγώνων ιατρική κάλυψη.
4. Το Αστυνομικό Τμήμα και τα Τμήματα Τροχαίας Φλώρινας και Αμυνταίου, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών (ρύθμιση κυκλοφορίας στους αθλητικούς χώρους).
Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών- αθλητών/τριών
και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του
5
σεβασμού του αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη συνεισφορά όλων για την ομαλή διεξαγωγή
των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.
Για την ΟΕΣΑΔ Περ. Ενότητας Φλώρινας
Ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

TAGGED: Εκπαίδευση, Φλώρινα,