Προκήρυξη για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Νοεμβρίου, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

της  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/τ.Α’ /17.5.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 (Φ.Ε.Κ. 3706/Β΄/04-10-2019) Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών: «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”».
 4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/02-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-7-2021).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α΄).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄).
 5. Την υπ’ αριθμ. Δ1/46002/15195/19-12-2019 (ΦΕΚ 1103/27-12-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ».
 6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 39/04-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΤ9469ΗΜΦ-8ΧΠ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θέμα 7ο: «Σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο για το έτος 2022».
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./50/6644/5-05-2022 Εγκριτική Απόφαση τηςΕπιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών καιπροσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/1330/06-09-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. με θέμα: «Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/1331/06-09-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. με θέμα: «Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της δημοσίευσης προκήρυξης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/1332/06-09-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Βεβαίωση ανάληψης υποχρέωσης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 

Προκηρύσσει

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε  (5) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Φλώρινα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1
102 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1
103 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1
104 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1
105 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδειαάσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού,

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν. 4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

102 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α΄) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.

104 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει).

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

ή

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

105 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί.

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμωντης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν. 4765/2021, και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. Πίνακα Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους, της εμπειρίας και της ειδικής εμπειρίας τους, οφείλουν να υποβάλλουν  όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β’/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», δικαιολογητικά.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας προκήρυξης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 53100 – Φλώρινα, (απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία  ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.kkppdm.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧγ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

TAGGED: Εργασία,