Προκήρυξη σχολικών αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Μαΐου, 2023

«Προκήρυξη σχολικών αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων Φλώρινας»

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) Υ.Α. με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Το άρθρο 6 της 20883/ΓΔ4/13-2-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) ΥΑ με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
  2. Το με αρ. πρωτ. 145674/Δ5/23-11-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑΛ  Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών  αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»,
  3. Την 12/06-05-2022 πράξη της ΟΕΣΑΔ Φλώρινας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Στο πλαίσιο των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» τους σχολικούς αγώνες Κλασικού Αθλητισμού μαθητών και μαθητριών για όλα τα Γυμνάσια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας την

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 9:30 πμ. στο ΔΑΚ Φλώρινας.

Το κάθε σχολείο μετέχει με δύο (2) μαθητές και δύο (2) μαθήτριες στα ακόλουθα αγωνίσματα:

80μ. αγοριών, 80μ. κοριτσιών, 150μ.αγοριών, 150μ κοριτσιών, 600μ. κοριτσιών, 1.000μ. αγοριών, σφαιροβολία αγοριών, σφαιροβολία κοριτσιών, μήκος αγοριών, μήκος κοριτσιών, ύψος αγοριών, ύψος κοριτσιών, ακόντιο αγοριών, ακόντιο κοριτσιών, 4Χ80 σκυταλοδρομία αγοριών και 4Χ80 σκυταλοδρομία κοριτσιών.

 

Για τη συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με την Υ.Α. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016), απαραίτητη είναι η ύπαρξη:

α) Έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες».

β)  Κατάσταση συμμετοχής σχολείου με στοιχεία των μαθητών (δείτε συνημμένο αρχείο).

γ)  Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα (δείτε συνημμένο αρχείο).

Παρακαλούμε θερμά, να αποστείλετε τη συνημμένη κατάσταση συμμετοχής με τα στοιχεία των μαθητών/τριών σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr έως την Δευτέρα 08 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00, (το έγγραφο να αποσταλεί και  σε και σε μορφή Word). Από τα παραπάνω δικαιολογητικά, παρακαλείσθε την ημέρα των αγώνων να προσκομίσετε στην γραμματεία ΜΟΝΟ την κατάσταση συμμετοχής.

Ο  πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. & Αν. Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Ζαχαρίας Τόνας

TAGGED: Φλώρινα,