Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Αυγούστου, 2011

ΘΕΜΑ:
Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Π.Δ.4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλακών με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
2.
Τις παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του N.2734/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-161)  «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3.
Την υπ’ αριθ. 7002/12/1-στ από 27-09-1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1845) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7002/12/1-ιζ από 17-08-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1658) απόφαση των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
4.
Το Ν.2527/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄–206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις».
5.
Το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
6.
Την υπ’ αριθ. Ε/10537/08-05-2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 663) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί Τροποποίησης της 1637/07-10-1992 (Φ.Ε.Κ. Β΄-676) απόφασης του Υπουργού Ε.Π.Θ. «Σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες και λοιπά θέματα Επιτροπής Ισοτιμιών».
7.
Τα άρθρα 18 και 22 του Ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας…».
8.
To Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
9.
Το Π.Δ. 133/2002 (Α΄-109) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό γενικότερα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
10.
Το άρθρο 3 του Ν.3454/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
11.
Το υπ’ αριθ. 6000/2/178-α από 21-04-2007 έγγραφο της Δ.Ο.Ν./Α.Ε.Α.
12.
Το Π.Δ.184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
13.
Την υπ’ αριθ. 7002/12/1-ι από 26-3-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-419) Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
14.
Την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ. 5/ ΟΙΚ 23483/2004 ( Φ.Ε.Κ. Β΄-1674) «Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης και ένστασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994». όπως τροπόπ. με την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ. 2.0/75/24866/26-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1958) « Αναπροσαρμογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως».
15.
Το Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις».
16.
Το υπ’ αριθ. Φ900/22/202401 Σ. 616 από 15-04-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατολογίας / ΓΕΕΘΑ.
17.
Το Π.Δ. 71/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄-169) «Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών».
18.
Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/31/2803/30.06.2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. έγκρισης για την πρόσληψη χιλίων διακοσίων (1.200) Ειδικών Φρουρών επί πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία.
19.
Το Ν.3938/31-03-2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄-61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Προκηρύσσουμε
διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) και καθορίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε χίλιους διακόσιους (1.200).
2. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%, ήτοι (960) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (240) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία.
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1983 και μεταγενέστερα (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3181/2003, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3304/2005).
γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων Δοκίμων Αστυφυλάκων και να μην φέρουν δερματοστιξία «τατουάζ» στο σώμα τους.
δ. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
ε.  Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
στ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ζ.  Οι άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
η.  Οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
θ.  Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικασθεί  για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν τους εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
ι.  Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια.  Δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666 Α.Κ.).
ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου (άρθρο 29 Ν. 3459 / 2006).
2.  Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η γνώση ξένης γλώσσας.
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών.
γ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
ε. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.  Όσοι έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του προηγουμένου κεφαλαίου και επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί, θα πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τα εξής δικαιολογητικά:
α.  Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις).
Σε περίπτωση που στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
γ.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών να προσκομίσουν και τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών, του οποίου τη γνησιότητα οφείλει να ελέγξει ο παραλαβών το φ/ο Αξιωματικός.
Οι κάτοχοι ισότιμων ή αντίστοιχων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής, θα πρέπει να συνυποβάλουν μετάφραση των τίτλων αυτών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με αναγωγή της στην εικοσάβαθμη κλίμακα βαθμολογίας.
Τα απολυτήρια που έχουν εκδοθεί από τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Λύκεια της αλλοδαπής (αμιγή), να φέρουν θεώρηση του αρμοδίου Συντονιστή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ελληνικών Γενικών Προξενείων και Πρεσβειών της χώρας προέλευσης των τίτλων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι άνδρες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 1 του κεφαλαίου II της παρούσης, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι γυναίκες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 1 του κεφαλαίου II της παρούσης, ότι δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και δέχονται όσες υπηρέτησαν σε αυτές, να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
2.  Επιπλέον οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσης υποβάλλουν κατά περίπτωση:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις (ίί) και (ίίί) του εδαφ. β΄ της παραγράφου 2 του κεφαλαίου V της παρούσης (Για τους τρόπους απόδειξης του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας βλέπε Παράρτημα Ε).
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις, των αναφερόμενων στο παράρτημα (Ε) της παρούσης, φορέων, που είναι αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, στις οποίες βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόμενος πέτυχε στις εξετάσεις και απέκτησε δίπλωμα – πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στον υποψήφιο, η υποχρέωση υποβολής του πτυχίου εντός της τασσομένης, στην παρ. 6 του παρόντος Κεφαλαίου προθεσμίας.
Τα ανωτέρω, που αφορούν την απόδειξη γνώσης της ξένης γλώσσας, προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνον από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914 ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει του Π.Δ. 169/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-156).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, οι τίτλοι αυτοί προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση, ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων. Εάν όμως προσκομισθούν τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Να αναγράφονται επίσης όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν.
δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.
Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, να είναι μεταφρασμένες, να ισχύουν στην Ελλάδα και να προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες Ελληνικές άδειες οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι την άδεια οδήγησης θα την προσκομίσουν εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος κεφαλαίου της προκήρυξης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ελέγχει και εκδίδει σχετικό έγγραφο.
στ.  Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, εάν ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
ζ.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ή ο υποψήφιος είναι έγγαμος με παιδιά ή τελεί εν διαστάσει ή χηρεία. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18-8-2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός (-ή) αυτού, είναι φοιτητής, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας έχει αδελφό που διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα του γονέα τριών τέκνων και των τέκνων αυτού αποκτούν:
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι:
Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα.
3. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν για πρόσληψη, θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα στο κεφάλαιο ΙΙ παραγρ. 1 εδαφ. θ΄ της παρούσης προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11726 από 9-6-2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης  και σύμφωνα με τα υποδείγματα (Β) και (Γ).
Οι Δ/νσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Δ/νσεις, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004, αναφέροντας στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. 2ο /Γρ. 5ο  αποτελέσματα των ενεργειών τους, το συντομότερο δυνατό.
4. Για τους υποψηφίους που θα κληθούν τελικά για πρόσληψη, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή οι Αστυνομικές Διευθύνσεις να αναζητήσουν αυτεπάγγελτα τα εξής δικαιολογητικά:
α.  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2458 από 22-2-2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-267) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 92605 από 20-9-2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1334) και ΔΙΑΔΠ/Α/22863 από 16-10-2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1551) όμοιες.
β.  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, μόνο για τους άνδρες, που δεν εμπίπτουν στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 από 28-3-2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 400) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας και της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425 από 25-06-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1055) όμοιας.
Στο Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Σε περίπτωση που γυναίκα επιτυχούσα έχει προηγούμενη στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, να αναζητηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
Για το σκοπό αυτό, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, να αποστείλουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, φωτοαντίγραφα των υπευθύνων δηλώσεων των εδαφίων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος Κεφαλαίου.
5.  Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
6. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο δε ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του πενθημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της παρούσης από 16-8-2011 έως και την 05-09-2011.
Μετά την 05-09-2011, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών και των δύο κατηγοριών της παρ. 2 του Κεφαλαίου I της παρούσας, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια από τις δύο κατηγορίες καταθέτοντας και τον ανάλογο τίτλο.
Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή απολυτηρίων Ε.Π.Λ. με κλάδο σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, καθώς και πτυχίων Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου συμπληρώνουν τον κωδικό αριθμό 2 στην αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης. Οι λοιποί, συμπληρώνουν τον κωδικό αριθμό 1.
Επισημαίνεται ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου καθώς και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) των ΕΠΑ.Σ και των σχολών ΟΑ.Ε.Δ. αντίκεινται στα κατά το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α΄ της υπ’ αριθ. 7002/12/1-ι από 26-03-2007 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (νυν Προστασίας του Πολίτη), προβλεπόμενα κριτήρια πρόσληψης και συνεπώς δεν γίνονται αποδεκτά.
2.  Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος Αξιωματικός που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α.  Παραδίδει στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιοχείρως και να την προσκομίσουν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β.  Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι υποψήφιοι.
γ.  Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ.  Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.
ε.  Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» της παρούσης, πλην της αίτησης συμμετοχής.
στ.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών αξιωματικός του Αστυνομικού Τμήματος υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου αυτή αποφανθεί οριστικά με σχετική πράξη της.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/99, με μέριμνα της οποίας διενεργούνται επανειλημμένες μετρήσεις του σωματικού ύψους, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν υφίσταται μείωση.
Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων, θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους υπευθύνους δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον υποψήφιο, που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία.
ζ.  Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνεται στην οικεία Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
η.  Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά άμεσα την επομένη της παραλαβής στην Προϊσταμένη Υπηρεσία επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής και των πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ των υποψηφίων που εμπίπτουν στο εδαφ. γ΄ της παρ.2 του Κεφ. III της παρούσης.
-Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να  υποβάλλονται ταξινομημένα με την εξής σειρά:
1ο  Αίτηση συμμετοχής.
2ο  Επικυρωμένο φωτ/φο  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3ο  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί κατοχής προσόντων και προϋποθέσεων.
4ο  Επικυρωμένο φωτ/φο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου).
5ο  Επικυρωμένο φωτ/φο Πτυχίου ξένης γλώσσας (και β΄ ξένης γλώσσας).
6ο Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (Έφεδροι Αξ/κοί, Ειδικές
Δυνάμεις Προεδρική Φρουρά, Ε.Π.Υ. και ΕΠ.ΟΠ.)
7ο  Επικυρωμένο φωτ/φο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
8ο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τριτεκνία) και λοιπά  δικαιολογητικά κατά  περίπτωση.
9ο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για όσους υποψήφιους-ες έχουν παιδιά
10ο  Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Α.Σ.Π.Ε.
11ο Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86  των τέκνων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος
και εξαιτίας αυτού.
12ο Πτυχίο Δημοσίου ΙΕΚ «Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας».
3.  Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου παραλαμβάνει και ελέγχει, άμεσα, τα δικαιολογητικά. Με μέριμνά του να γίνεται η συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και η καταχώρηση των στοιχείων των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και κατηγορία στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών». Μέσα από παρεχόμενα από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, οι χειριστές να εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά και κατηγορία, βάσει των οποίων ο αρμόδιος Αξιωματικός να προβαίνει με αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις, να υποβάλλουν άμεσα και καθημερινά τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις κατά κατηγορία (80% και 20%), αλφαβητική σειρά και φύλο, με έκτακτο αγγελιοφόρο ή ταχυμεταφορά (κούριερ) κατά περίπτωση.
Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι την 09-09-2011 ανυπερθέτως, να εκτυπωθεί από κάθε Διεύθυνση συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και κατηγορία.
Επίσης, οι Δ/νσεις Αστυνομίας ή Αστυν. Διευθύνσεις, να τηρήσουν στο αρχείο των Υπηρεσιών τους, φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά υποψηφίων, για τα οποία δεν θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις, ώστε αυτά να είναι πλήρη σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας από τυπικής πλευράς.
– Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που αφενός θα έχουν δυσμενείς συνέπειες για τους υποψηφίους και για τους ίδιους, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα.
V. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
1. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
α.  Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
β.  Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξ/κοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην προεδρική Φρουρά.
γ.  Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
δ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ε.  Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
στ.  Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ.  Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
2.  Η Επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου, έναν (1) εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. και ένα (1) Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, παραλαμβάνει από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α.  Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, κατά κατηγορία. Η Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
β.  Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων κατά κατηγορία, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου), στον οποίο προστίθενται:
ί.  Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως  Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωματικός και πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις. Οι ΕΠ.ΟΠ απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα επταετή υποχρεωτική θητεία.
Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ως ΕΠ.ΟΠ σε Ειδικές Δυνάμεις λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε Ειδικές Δυνάμεις.
ίί.  Τρεις (3) μονάδες στον έχοντα άριστη γνώση, δύο (2) μονάδες στον έχοντα πολύ καλή γνώση και μία (1) μονάδα στον έχοντα καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, όπως η γνώση αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ίίί.  Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
ίν.  Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».
ν.  Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρείς (3) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
νί.  Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄.
νίί.  Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999).
νίίί.  Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Για κάθε μία από τις περιπτώσεις (ν), (νί) και (νίίί) του εδαφ. β΄ της παρούσης παραγράφου, που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.
3.  Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύπτει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περιπτώσεων (β) έως και (ε) της παραγράφου 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους. Αν, και πάλι, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή του εκπροσώπου τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4.  Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός πέντε (5) ημερών. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων, ευρισκόμενοι σε διαρκή επικοινωνία με τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.
5.  Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως για παράβαση νόμου ή κανονιστικής πράξεως της Διοίκησης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσας. Η ένσταση, ασκείται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για τον
Διαγωνισμό Πρόσληψης Ειδικών Φρουρών
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
Στη συνέχεια οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
6.  Από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., να δοθούν στο Γραφείο Τύπου /Υπ. Προστασίας του Πολίτη, σε ηλεκτρονική μορφή, οι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου ενημερωθούν οι υποψήφιοι μέσω  της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση: www.astynomia.gr.
VI. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1.  Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων, καλούνται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, εντός του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995, ως εξής:
α) Για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄  Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) των ΕΠΑ.Σ. και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ., κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων (επιτυχόντες), προσαυξημένο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό [(30%) επιλαχόντες].
β) Για όσους κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου  Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Κλάδου Σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου) ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων (επιτυχόντες), προσαυξημένο κατά ποσοστό  είκοσι τοις εκατό [(20%) επιλαχόντες].
2.  Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι, παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής . Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
3.  Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α.  Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
β.  Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
γ.  Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ.  Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε.  Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
–  Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.
–  Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών.
5.  Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
6.  Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
7.  Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Ψυχοτεχνική, Υγειονομική και Αθλητική Επιτροπή, να ενημερωθούν με αποδεικτικό, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους οι υφιστάμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα εκδοθεί:
α) Για τον τόπο και χρόνο εξέτασής τους καθώς και τον χρόνο λειτουργίας των Επιτροπών.
β) Να φέρουν μαζί τους κατά την παρουσίασή τους στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών:
i. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μικρού μεγέθους, για επικόλλησή τους στα δελτία υγειονομικής εξέτασης.
ii. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου) με ενυπόγραφη γνωμάτευση του Ακτινολόγου ιατρού και επικολλημένη επί της ακτινογραφίας φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ακτινολόγο ιατρό.
iii. Πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου), η οποία να περιλαμβάνει: (1) γενική αίματος, (2) σάκχαρο αίματος, (3) ουρία αίματος (4) κρεατινίνη αίματος (5) τρανσαμινάσες αίματος και (6) γενική ούρων με σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου ιατρού.
iv. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η.Κ.Γ.) με γνωμάτευση του εκτελέσαντος ιατρού και αναγραφή επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του γνωματεύσαντος.
v.  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, στο οποίο να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που σε αυτό αναφέρεται ότι είναι κατηγορία Ι2, Ι3, ή Ι4, να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό η αιτιολογία του χαρακτηρισμού της σωματικής τους ικανότητας.
vi.  Βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εμβολίων, έτσι ώστε να διευρύνεται το πεδίο πληροφοριών υγειονομικού περιεχομένου για διατύπωση επιστημονικής γνώμης από την Επιτροπή Κατάταξης.
VII. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ
1.  Οι υποψήφιοι που κρίνονται ως ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Φρουροί με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες, στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
3.  Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης ενεργούν, ως εξής:
α.  Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται, να μεταβούν σ’ αυτές την καθορισμένη με την απόφαση του Προϊσταμένου Κ.Ο.Α.Δ./Α.Ε.Α. ημερομηνία.
β.  Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει, πριν από την ημερομηνία κατάταξης, τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
γ.  Καλούν τους προς πρόσληψη, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Αναφέρουν αμέσως στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος, για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
δ.  Υποβάλλουν, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και κοινοποιούν:
i.  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
ii.  Στη Διαχείριση Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φ/α των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄.
iii. Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.
iv. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
v.  Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.
vi. Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων με αντίγραφα του Πρακτικού Πρόσληψης και Ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου των προσληφθέντων.
ε. Χορηγούν στους προσληφθέντες Φύλλο Πορείας για να παρουσιασθούν, όπου   ήθελε διαταχθεί.
4. Με μέριμνα των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Διευθύνσεων, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών των υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν πλαστά, εκτός των ποινικών ευθυνών, αποκλείονται της συνέχειας του διαγωνισμού, θεωρούμενοι ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ή ανακαλείται η πράξη πρόσληψης σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
VIII. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
1.  Οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄-257).
2.  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, οι Ειδικοί Φρουροί οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003.
3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998, όπως το εδαφ. στ΄ της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθ. 78 του Ν. 2910/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-91) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3181/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄-218), οι Ειδικοί Φρουροί απολύονται από την Υπηρεσία και στις εξής περιπτώσεις:
α. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο πιο πάνω χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσης Αστυφυλάκων – Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.
β. Για λόγους πειθαρχίας.
γ. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. Στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας.
ε. Αν αποτύχει ο προσλαμβανόμενος στη βασική εκπαίδευση.
4. Οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση Ειδικών Μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Ακόμη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των ανατιθεμένων σ’ αυτούς καθηκόντων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.
5.  Οι Ειδικοί Φρουροί που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.
6.  Οι Ειδικοί Φρουροί που θα προσληφθούν:
α.  Θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
β.  Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.
γ. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του Δόκιμου Αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.
δ. Ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ασφαλίζονται επίσης στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.
ε. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, δύναται εκτάκτως να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Η παρούσα να εκτυπωθεί και να αποσταλεί με μέριμνα του τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δ/νσης Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα αποδεκτών, οι δε Υπηρεσίες επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης να μεριμνήσουν για τη διανομή της στις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους και να εκδώσουν εντολές-οδηγίες για την επισταμένη μελέτη και πιστή εφαρμογή της, την οποία να επιβλέψουν.
Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα, της αίτησης (Α) του υποψηφίου, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) και (Γ) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).
Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρακαλείται, να αποστείλει την παρούσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο.
Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση: www.astynomia.gr.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube