Προκήρυξη 4.000 Πυροσβεστών πενταετούς θητείας

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Αυγούστου, 2011

Μαγνήτης για χιλιάδες υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η προκήρυξη των 4.000 Πυροσβεστών πενταετούς
θητείας που εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη. Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 3.400 θέσεων από το μέχρι σήμερα
απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θέσεων από ιδιώτες πολίτες.
Τα «πολύτιμα» μόρια για 4.000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική
Οι προθεσμίες των αιτήσεων θα «τρέξουν» μέσα στον Σεπτέμβριο, όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως για να
διεκδικήσουν με αξιώσεις μία από τις θέσεις της προκήρυξης θα πρέπει:
να είναι έως 29 ετών και να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αν πρόκειται για ιδιώτες)
να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, δηλαδή από το 2008 μέχρι σήμερα (αν πρόκειται για εποχικούς πυροσβέστες)
Ειδικότερα, «πολύτιμα» μόρια στους υποψήφιους προσφέρουν η γνώση ξένης γλώσσας, η πολυτεκνία, το πτυχίο του σχετικού ΙΕΚ
και η υπηρεσία στις Ειδικές Δυνάμεις. Αναλυτικότερα:
α) Eνα μόριο σε όσους έχουν υπηρετήσει ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια
στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο
που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.
β) Τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση
της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
γ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας»,
δ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας,
ε) Τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε μόρια στον
υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,
στ) Δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την
εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984,
ζ) Εξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών
τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο
τρίτεκνης οικογένειας,
η) είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών
2008 έως και 2010 και εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον
υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη,
θ) δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως
και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού,
ι) ένα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε
έτη.
Σημειώνεται πως για τους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια
που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή
δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.
Τα προσόντα για ιδιώτες – εποχικούς
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους
Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία (η οποία
μπορεί να ανανεώνεται) Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο
Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Παράλληλα, πρέπει να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ., ενώ
οφείλουν να έχουν την υγεία και τη σωματική ικανότητα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πυροσβεστικού έργου.
Σημειώνεται πως από τις 600 θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία, το 60% θα καλυφθεί από υποψήφιους οι οποίοι
κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
Οσοι Ελληνες πολίτες έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος
της ηλικίας τους και να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επίσης να έχουν εργαστεί ως εποχικοί:
κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και
σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον
σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Το ανώτατο όριο ηλικίας των εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας
έχουν εργαστεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.
Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 5 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στις ακόλουθες
υπηρεσίες του Π.Σ.:
Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά -πρώην Τιτάν- έναντι Θριασίου Νοσοκομείου, Μαγούλα Αττικής)
Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
Κομοτηνή (5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης)
Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)
Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
Λαμία (οδός Νέτσου 4)
Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης – Θερμής, περιοχή Καρά – Τεπέ)
Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
Κως (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
Ζάκυνθος (οδός Αεροδρομίου)
Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)
Ανανέωση θητείας
Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας στο Πυροσβεστικό Σώμα (στην οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης) μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα
με αίτησή τους και εφόσον αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή τους.
Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες
Οσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι τελευταίες
περιλαμβάνουν τα εξής αγωνίσματα:
Πέντε έλξεις σε μονόζυγο.
Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.10μ. (τρεις προσπάθειες).
Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες).
Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων
και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50″ (μία προσπάθεια).
Ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα μέτρων, τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο
ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50″ (μία προσπάθεια).
Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό.
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.
Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή,
που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και
έναν Διευθυντή των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στον διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις)
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, ότι τα
αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, ότι οι άντρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, ότι συναινούν στην
ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων της αίτησής τους και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπει
η προκήρυξη.
Ειδικά για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες απαιτείται επιπλέον:
Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην
οποία να φαίνεται ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και
2010 ή ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε
πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Για όσους έχουν ηλικία άνω των 45 ετών και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην υπεύθυνη
δήλωση και τους παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας από αρμόδια, ειδική για τον σκοπό αυτόν,
Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους
ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου
τουλάχιστον καλής γνώσης
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ και άνω.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή
τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη
ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης,
στην οποία εμφαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.
Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την
ιδιότητα του εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού.
Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία
προκήρυξης του Διαγωνισμού β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.