Προκήρυξη ειδικοτήτων για πρόσληψη ωρομίσθιου ωρομισθίου προσωπικού στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Ιουνίου, 2012

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2012-2013, και σύμφωνα με τη  υπ’ αρίθμ. ΓΝ35/6-6-2012 γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν2190/94, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μετά το υπ’ αρίθμ. Β118241/30-5-2012 αίτημα του ΟΑΕΔ, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν  από 13/6/2012, ημέρα Τετάρτη  έως και 25/6/2012 ημέρα Δευτέρα, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2012-2013.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολγητικά που ζητούνται από την Προκύρηξη, δίνονται στην ΕΠΑΣ  Μαθητείας Καστοριάς τηλ.24670-84934 και  στο site του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr