Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Ιανουαρίου, 2012

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά  στη δράση 1.1  Βιολογική Γεωργία του Μέτρου Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης( ΠΑΑ ) 2007-2013 που έχει ως στόχο: την προστασία των φυσικών πόρων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας,  την αειφόρο ανάπτυξη και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά η νομικά πρόσωπα  τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως: α) επαγγελματίες αγρότες β) κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις αα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος. ββ.

Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012.

Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας, ή στο ΚΕΠΠΥΕΛ ,ή στις κατά τόπους ΕΑΣ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τις   Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών & την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας καθώς και  από τις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων,www.minagric.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και  στην Δ/νση του Εθνικού Τυπογραφείου  www.et.gr 

Πληροφορίες 2385350551