Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Σεπτεμβρίου, 2014

perifereia-dyt-makedonias-ktirio
Από τη Διεύθυνση Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιείται Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια.

Η ανωτέρω θέση θα οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.
Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών, πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.
Στην περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων στη θέση αυτή, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, όμως πρέπει ο Περιφερειάρχης να ενημερώσει την υπηρεσία του υπαλλήλου για το διορισμό του στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
5. Να είναι αρτιμελείς και υγιείς.
6. Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία.

Όσοι επιθυμούν να διοριστούν στην παραπάνω θέση κι έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα -10 – ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, (για την Καστοριά από της 15 έως 24 Σεπτεμβρίου), να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (ημιόροφος γραφείο 5 – Δημοκρατίας 27 – Διοικητήριο – Κοζάνη 50100) :
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία στον διοικητικό τομέα.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια,