Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καλείστε στις 01/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018) και ισχύει, και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2022

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Βασίλειος Κωτούλας

 

  1. Παρουσίαση Προσχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Στέργιος Κιάνας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461052620)

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Ευφροσύνη Ντιό

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση