Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) από το 16ο έως το 28ο χιλιόμετρο

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω
Βιτσίου), λόγω πτώσεων δέντρων κατά μήκος της οδού από το 16ο έως το 28ο χιλιόμετρο.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 52§2 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθ. 104320/4397 από 28-11-2012 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
γ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως
ελάχιστα όρια».
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και
οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)»
ε) Την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252 από 26-03-2018 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13)
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
στ) Την υπ’ αριθ. 6028/21/2147053 από 15-10-2021 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στην επαρχιακή οδό Φλώρινας-
Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πτώση δέντρων και
μεγάλων κλαδιών εξαιτίας της χιονόπτωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το 16ο έως το 28ο χιλιόμετρο της
Επ.Ο. Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) από 12:30 ώρα της 15-10-2021 μέχρι και την 12:29 ώρα
της 17-10-2021 και προς τις δύο κατευθύνσεις εξαιρουμένων των οχημάτων άμεσης ανάγκης
(Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.) για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των
εμποδίων από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες

ΑΡΘΡΟ 2ο
– Επειδή τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας είναι προσωρινά για την αντιμετώπιση τελείως έκτακτων
περιπτώσεων, που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας των χρηστών της οδού
ολιγόχρονης διάρκειας, η Υπηρεσία μας συνηγορεί για την έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων
ρύθμισης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, για την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης των πεσμένων δέντρων και
κλαδιών, με την προϋπόθεση η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας, να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που προβλέπεται για την
προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην ανωτέρω επαρχιακή οδό, σύμφωνα με τα (α), (δ) και (ε)
σχετικά και συγκεκριμένα στην αρχή και το τέλος του προαναφερόμενου τμήματος της επαρχιακής
οδού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
– Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και για το χρονικό
διάστημα από από 12:30 ώρα της 15-10-2021 μέχρι και την 12:29 ώρα της 17-10-2021 και σύμφωνα
με τις υποδείξεις-σήματα των αστυνομικών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
– Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
– Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Φλώρινας.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυν. Υποδιευθυντής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση