«Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της A/βάθμιας Εκπαί-δευσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαΐου, 2014

sxoleia-5
«Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.»
Η με αριθμ. πρ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)».

Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-σκευμάτων με το αρ. πρ. 80121/Δ1/22-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-ΤΧΘ) έγγραφό του, με θέμα: «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.» και προκειμένου να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, προγραμματίζει να προβεί στο διορισμό δεκατριών (13) εκπαιδευτικών αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008
καλεί
τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης – Δήλωσης έχουν μόνο:
α) οι (αρχικώς) εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 2008 (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ.Γ΄), οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση [10 υποψήφιοι].
και
β) οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του εν λόγω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 οι οποίοι εγγράφηκαν συ-μπληρωματικά στον πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με την αριθμ. 217/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) πρό-σφατη Απόφασή του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ [37 υποψήφιοι].
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 26.05.2014 μέχρι 28.05.2014.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Φλώρινας
Νώτας Παναγιώτης

TAGGED: Φλώρινα,