Συνεδρίασε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Ιανουαρίου, 2014

d-florinas-vasilpita-2014-3

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με είκοσι εφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη και τρία εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
• «Έκδοση Ψηφίσματος για την πώληση τμημάτων της Δ.Ε.Η.», με εισηγητή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κ. Σίπκα Αντώνιο.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος σχετικά με το θέμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, ζητά από την Κυβέρνηση να επανεξετάσει και να ακυρώσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το διαμελισμό της Δ.Ε.Η. και την πώληση τμημάτων της Επιχείρησης.
Η Δ.Ε.Η., ως Δημόσια Επιχείρηση, πρέπει να μείνει ενιαία».
• «Έγκριση κατανομής ποσού 114.616,55 € (καθαρό 114.444,63 €) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Καραγκιοζίδη Θεοδόσιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

d-florinas-vasilpita-2014-1
• «Έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή εφαρμογής του Ν. 4056/2012 στην Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος σχετικά με το θέμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, λαμβάνοντας υπόψη τον αναδασμό των αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αποπεράτωση του οποίου θα καθοριστούν κτηνοτροφικά πάρκα, στα οποία θα καταστεί δυνατή η μετεγκατάσταση των υφιστάμενων, εντός της Τ.Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκφράζει το αίτημα στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναστολή της εφαρμογής του Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», ειδικά και κατ΄ εξαίρεση για την περίπτωση της Τ.Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας και για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους».

d-florinas-vasilpita-2014-2

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1 «Συνεργασία – προγραμματική σύμβαση του Δήμου Φλώρινας με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δήμο Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

2 «Έγκριση της απόφασης 88/2013 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τη δράση «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», με εισηγήτρια την κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την A΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας .

4 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2014»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας .

5 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με καθορισμό αποζημίωσης ανά παράσταση εκτελεστών μπάντας Φιλαρμονικής», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

6 «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.

7 «Καταβολή Α΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8 «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2013», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9 «Σχετικά με τον ορισμό υπολόγων για την καταβολή Προνοιακών επιδομάτων του Τομέα Κοιν. Προστασίας και Αλληλεγγύης για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10 «Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που δεν ολοκληρώθηκαν το 2013», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11 «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92» για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

12 «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων, για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

13 «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων, για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

14 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας έως του ποσού των 2.934,70 € του άρθρου 67 παρ. 1 Π.Δ. 28/80 και του άρθρου 70 παρ.1 Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

15 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 Ν. 11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

16 «Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

17 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

18 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, για το έτος 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

19 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι των 5.869,00 €, για το έτος 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

20 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,00 €, για το έτος 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

21 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων, για το έτος 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

22 «Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

23 «Κατανομή ποσού 130.436,09 Ευρώ (καθαρό 130.240,44 Ευρώ) για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητής τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

24 «Τουριστική προβολή Δήμου Φλώρινας», με εισηγητής τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
25 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ¨ Αμμοχωρίου», με εισηγητής τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

26 Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

27 «Οικονομική ενίσχυση δημότη στην Τοπική Κοινότητα Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

TAGGED: Φλώρινα,