Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Σεπτεμβρίου, 2014

euro-2
Στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 θα συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εκθέσεως απόψεων του Δήμου επί αιτήσεως ακυρώσεως της Παπαδοπούλου Δέσποινας κατά της υπ. αριθ. πρωτ. 9717/01-06-2011 αρνητικής πράξης του Αντιδημάρχου Αμυνταίου κ.λ.π. και για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως την 02-10-2014 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
3. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 198/28-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014.
4. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 .

TAGGED: Αμύνταιο,