Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου, 2014

amyntaio-ds-5

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Φιλώτα 20 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Διενέργεια κλήρωσης δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37€(5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ) και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37€(5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ).
2. Διενέργεια κλήρωσης ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37€(5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ)
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
4. Κλήρωση δύο δημοτικών συμβούλων ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την επιτροπή εργασιών-υπηρεσιών.
5. Κλήρωση δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης Δημοτικών ακινήτων (για απ΄ ευθείας εκμίσθωση εκποίηση)
6. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με αναπληρωτές για την επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2013
7. Ορισμός επιτροπής ελέγχου εισαγομένων ζώων στις βοσκές για το έτος 2013.
8. Ορισμός διμελούς οργάνου από υπαλλήλους με αναπληρωτές για την διενέργεια ελέγχου των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για το έτος 2013.
9. Ορισμός διμελούς οργάνου από δημοτικούς συμβούλους με αναπληρωτές για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με την Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου για την λειτουργία των τουριστικών υποδομών, κλπ.
11. Αποδοχή παραίτησης του προέδρου του ΝΠΔΔ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης -Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου και ορισμός νέου.
12. «Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, άξονας προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής », Ειδικός στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ –Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 59/24-12-20143.
13. Έγκριση της με αριθμό 249/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:Έγκριση απολογισμού 2012 και προϋπολογισμού έτους 2013 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα .
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της οικονομικής επιτροπής για τον εξώδικο συμβιβασμό για τις πλημμυρισμένες κατοικίες στην Τ/Κ Μανιακίου .
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 .
16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Τ.Κ. ΒΕΓΟΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 €.
17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Βεγόρας» προϋπολογισμού μελέτης 4.000,00€.
18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Μανιακίου».
19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις κτιρίων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Αμυνταίου».
20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αντιγονείας».
21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κρασπεδώσεις – Πεζοδρομήσεις Τ.Κ. Πετρών».
22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων Δήμου Αμυνταίου».
23. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΓΟΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 €.
24. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου με τη Δημιουργία Θερμοκηπιακού Πάρκου”.
25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Λιθόστρωτων σε οδούς Τ.Κ. Ασπρογείων” προύπολογισμού μελέτης 12.500,00€
26. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων-αποκατάσταση οδοστρωμάτων – αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Ξινού Νερού» προϋπολογισμού 40.000,00€.
27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων-αποκατάσταση οδοστρωμάτων – αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Ξινού Νερού» προϋπολογισμού 40.000,00€.
28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Αμυνταίου» προϋπολογισμού 10.000,00€.
29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης-αντικατασταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ασπρογείων» προϋπολογισμού 12.000,00€.
30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επανακατασκευή στέγης Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου» προϋπολογισμού 30.000,00€.
31. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού» προϋπολογισμού 35.000,00€.
32. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ.. Ασπρογείων» προϋπολογισμού 12.500,00€.
33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Συντήρηση και επέκταση συστήματος σχαρών ομβρίων και κατασκευή κρασπέδων στην ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα.
34. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου “Υδρευση Αμυνταίου” κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
35. Παραχώρηση χώρου στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Κέλλης για λειτουργία γραφείων Σωματείου Εθελοντών Αιμοδοτών.
36. Παραχώρηση χώρου για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στην Τ.Κ. Κέλλης
37. Ενίσχυση του μηχανισμού αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Αμυνταίου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
38. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας τύπου Β (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) του κ. Τσακιρίδη Σταύρου.
39. Έγκριση Διενέργειας των εγγεγραμμένων προμηθειών στον Προϋπολογισμό έτους 2014.
40. Ανακληση της με αριθμό 356/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την κατανομή ποσού για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Αμυνταίου.
41. Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων, έναντι τιμήματος για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014.
42. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής .
43. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της οικονομικής επιτροπής.
44. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

TAGGED: Αμύνταιο,