Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2014

liasis-iosifidis-mic

Η συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 12 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Κατανομή διαθεσίμων υπολοίπων 3ου ΕΑΠ.
2. Ορισμός επιτροπής από δημοτικούς σύμβούλους για τον έλεγχο των εβδομαδιαίων λαϊκών αγορών.
3. Έγκριση της με αριθμό 19/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:Έγκριση απολογισμού 2013 και προϋπολογισμού έτους 2014 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα .
4. Λήψο απόφασης για την απαγόρευση ή μη ρήψης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην απαγόρευση ή μη πλύσεων βυτίων-δεξαμενών από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις αρδευτικές υδροληψίες(ράμπες).
5. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων που προμηθεύτηκε ο Δήμος λόγω παλαιότητας και ασύμφορου κυκλοφορίας των.
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα”.
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου ”Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών Τ.Κ. Δ.Ε. Φιλώτα”
8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αποκατάσταση κρασπέδων και πλακοστρώσεων Τ.Κ. Φιλώτα και Λεβαίας”.
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου”.
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου”.
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Επισκευή-Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Αετού”.
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις κτιρίων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Αμυνταίου”.
13. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Αποκατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κέλλης”.
14. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου “Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Αετού”.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Μικέλη Αλέξιου περί φρεατίου συλλογής όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Πετρών”.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική αποτύπωση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Λεχόβου”
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Υδραυλική μελέτη αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου”
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας”.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της COSMOTE Α.Ε. Μείωση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου και τροποποίηση όρων συμφωνητικού.
20. Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο δια βίου μάθησης για δημιουργία τμημάτων στην ΤΚ Φιλώτα.
21. Παραχώρηση χώρου για την ίδρυση Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πλητώμεννων Φιλώτα στην Τ.Κ. Φιλώτα.
22. ΄Εγκριση της με αριθμό 04/2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά “Εξέταση αιτήματος του κ. Ρόμπη Γεωργίου για κοπή δένδρου (πλατανιού) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο στις Εργατικές κατοικίες Αμυνταίου” .
23. ΄Εγκριση της με αριθμό 02/2014 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Τοπικής Κοινότητας ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ για Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.
24. ΄Εγκριση της με αριθμό 01/2014απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της οικονομικής επιτροπής για την υπόθεση του κ. Ευθυμιάδη Ευσταθίου.
26. Κατανομή πίστωσης ποσού 58.073,37€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
27. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 14/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 31/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
30. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

TAGGED: Αμύνταιο,