Στο Νυμφαίο, στη Νίκειο Σχολή στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2011

nikeios

Στην Ιστορική Εδρα του Δήμου Αμυνταίου το Νυμφαίο, στη Νίκειο Σχολή στις 28  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17:00  η επόμενη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος με την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 1.250.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.2. Υποβολή πρότασης πρότασης με τίτλο «Πλακόστρωση εσωτερικής οδοποιίας κοινότητας Βαρικού» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 €, στο μέτρο 322 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής.3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου σε χώρο του Δήμου Αμυνταίου.4. Τροποποίηση της αριθμ. 43/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, που αφορά την έγκριση θέσεων και ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ .5. Κατανομή Γ΄Δόσης ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α./θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου.6. Έγκριση ερωτηματολογίων προς Φορείς και Ιδιώτες για τον καθορισμό στόχων με σκοπό την σύσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμυνταίου 2011-2014.7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις εφαρμογής διανομών του Δήμου Αετού».8. Παραίτηση Δήμου Αμυνταίου από τμήμα ΚΑΕΚ με αριθμό 470119901617 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης πρόδηλου σφάλματος.9. Παραίτηση Δήμου Αμυνταίου από ΚΑΕΚ με αριθμό 470110917003 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προδήλου σφάλματος.10. Μετάβαση της κας Αλληλόμη Αναστασίας πολ. μηχανικού, υπαλλήλου Δήμου Αμυνταίου, στο εξωτερικό για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Cavtat της Κροατίας.11. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα περιοχής Κανάλι στην επέκταση.12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού», λόγω μείωσης του χρόνου υλοποίησης του έργου.13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 82/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αετού για την αγορά ακινήτων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην ΤΚ Ασπρογείων ως προς τους ιδιοκτήτες.14. Αποδοχή απόφασης έγκρισης διέλευσης αγωγών κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ, για το έργο «Ύδρευση Αμυνταίου» και τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης.15. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την αλλαγή χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αετού».16. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα», ενίσχυση του προϋπολογισμού του έργου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.17. Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «Επισκευή δικτύου αποχέτευσης δημοτικού κτηρίου Αμυνταίου και διαμόρφωση χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ», αλλαγή τίτλου σε «Διαμόρφωση χώρων υγιεινής και γραφείων στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου», ενίσχυση του προϋπολογισμού με τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου.18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή εισόδου Νικείου Σχολής»19. Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου << επισκευές συντηρήσεις δημοτικού σχολείου Τ.Κ.Ξινού Νερού>>.20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αετού».21. Εγκριση της αριθμ. 5/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού  σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού.22. Εγκριση αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδάστριας Τ.Ε.Ι.23. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 8 ν.1590/1986.24. Ορισμός επιτροπής παραλαβής της εξέδρας  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ από τη Τ.Ε.Δ.Κ. λόγω δωρεάς.25. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του  για τη Γενική Συνέλευση στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν.Φλώρινας (ΟΚΑΝΑ).26. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στις Βρυξέλλες.27. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πιστώσεων.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..