Στο περιθώριο των χρηματοδοτήσεων από το 2014 η Ελλάδα;

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Οκτωβρίου, 2011
Στο περιθώριο των χρηματοδοτήσεων από το 2014 η Ελλάδα;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής, την περίοδο 2014-2020, προβλέποντας, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα αναστολής των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, σε περίπτωση που μια χώρα ακολουθεί «μη υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, προτεραιότητα θα δίνεται σε λιγότερα, αλλά μεγαλύτερα, έργα, τα οποία θα θέτουν σαφείς στόχους.
Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση δεν θα υπονομευθεί από μη υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές ή από αδύναμη διοικητική ικανότητα, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την αναθεώρηση προγραμμάτων ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση, αν δεν αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες.
Ακόμη, η Επιτροπή αναφέρει ότι την περίοδο 2014-2020, θα ενισχύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία οι περισσότερο δυναμικές περιφέρειες.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μετά το 2014, τρεις κατηγορίες περιφερειών θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κοινοτική στήριξη: Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, με ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κι ορισμένες περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Σημειώνεται, ότι η δεύτερη κατηγορία καλύπτει 51 ευρωπαϊκές περιφέρειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 72 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.
Σε αυτές τις 51 περιφέρειες συμπεριλαμβάνονται και 20, οι οποίες εκτιμάται ότι το 2014 θα βγουν από το σημερινό «στόχο συνοχής».
Ήδη η Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση 336 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 162,6 δισ.
προορίζονται για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 38,9 δισ.
για τις περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο, 53,1 δισ.
για τις πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες και 68,7 δισ.για το Ταμείο Συνοχής.
Το μέγιστο ποσό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης για τις περιφέρειες του Ταμείου Συνοχής και για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες παραμένει στο 85%, για τις περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο στο 60% και για τις πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες στο 50%.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα νέα νομοθετικά μέτρα για την πολιτική συνοχής θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.
«Οι σημερινές προτάσεις θα δώσουν ώθηση ειδικότερα στις κοινωνικές επενδύσεις, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το νέο Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή να συμπληρώνουν και να ενισχύουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.
Ο Επίτροπος, αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα συμβάλουν ώστε τα ταμεία της ΕΕ να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.
«Στοχεύοντας σε επενδύσεις σε βασικούς τομείς για την ανάπτυξη – μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καινοτομία, ενεργειακή απόδοση – θα επιτύχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Και εκσυγχρονίζοντας την πολιτική, με όρους που εξασφαλίζουν επιδόσεις και αποτελέσματα, κίνητρα για όσους επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τους στόχους και απλοποιημένες διαδικασίες», πρόσθεσε ο Γ. Χαν.