Συλλυπητήριο ψήφισμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Ιουνίου, 2021

Συλλυπητήριο ψήφισμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

Έκτακτη Συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας στις 28 Ιουνίου 2021

  • Σήμερα, Δευτέρα, 28/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας το οποίο συνεδρίασε ύστερα από την 28/06/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σακουλέβα Κωνσταντίνου, η οποία και επιδόθηκε στα μέλη του συμβουλίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρίθμ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10.
  • Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς ήταν παρόντα -7- μέλη από το σύνολο των -7- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:
Παρόντες  
1. Σακουλέβας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσακμάκης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Καρυπίδης Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.
4. Μπίσιος Τραϊανός Μέλος Δ.Σ.
5. Ίνδου Ελένη Μέλος Δ.Σ.
6. Σακαλή Δέσποινα Μέλος Δ.Σ.
7. Χαϊδάρης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.

 

Απόντες  

 

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε ο κος Αγγελίδης Δημήτριος, υπάλληλος της επιχείρησης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και η  Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

1ο ΘΕΜΑ: Ψήφισμα συλλυπητηρίων.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης συνήλθε εκτάκτως να συνεδριάσει για να εκφράσει την βαθιά θλίψη του για την απώλεια του Χαρίση Χρήστου, συζύγου της άξιας και εξαιρετικής υπαλλήλου της επιχείρησης, Κατικαρίδου Μάρθας. Οφείλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας για τον αδόκητο θάνατό του και τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης στη νεκρώσιμο ακολουθία.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε  τα παραπάνω μετά από διεξοδική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για τον αδόκητο θάνατο του Χαρίση Χρήστου, συζύγου της υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, Κατικαρίδου Μάρθας, ως ακολούθως :

  1. Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του συζύγου της άξιας και εξαίρετης υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
  2. Τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης στη νεκρώσιμο ακολουθία.
  3.  Να επιδώσει στην οικογένεια του εκλιπόντος το παρόν ψήφισμα και να κατατεθεί στεφάνι στην κηδεία.
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2021.

 

 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ

  Ακριβές Αντίγραφο  
  Φλώρινα  28/06/2021  
  Ο Πρόεδρος

 

 

 
  Σακουλέβας Κωνσταντίνος