Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Πασχάλης Χαρούμενος συναντήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Απριλίου, 2011

Το υπόμνημα του Αντιπεριφερειάρχη Πασχάλη Χαρούμενου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,σας καταθέτω συνημμένα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ που αφορά στη Δυτική Μακεδονία και περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω :Α. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΒ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝΕ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»Ζ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕιδικότερα : Α. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΤο ζήτημα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκκρεμεί για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αντιμετώπισή του, περιέπλεξαν την κατάσταση, μεγέθυναν τη γραφειοκρατία εντείνοντας ταυτόχρονα την αγωνία των κτηνοτρόφων. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην έκδοση των αδειών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποτρέπουν σε κάποιο βαθμό τις επενδύσεις στον κλάδο και καθιστούν αδύνατη την έγκριση και υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης.Συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία το 90% των κτηνοτροφικών μονάδων λειτουργεί χωρίς άδεια. Οι προτάσεις που παρατίθενται στη συνέχεια προέκυψαν μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων, με τους τέσσερις τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Πρόταση: Να ενταχθεί η δράση της μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 ως ανεξάρτητη και όχι ως επιλέξιμη δαπάνη στα πλαίσια του Μέτρου 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ.
Πρόταση: Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τις άδειες λειτουργίας των πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων και συγκεκριμένα:Για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες• Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι οι υφιστάμενες μονάδες οι οποίες είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και οι κτηνοτρόφοι είναι διάδοχοι της οικογενειακής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι είναι μετακινούμενοι, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Λύση θα μπορούσε να είναι η έκδοση άδειας λειτουργίας σε μονάδες που βρίσκονται εκτός ορίων του οικισμού και οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο λειτουργίας των οχλουσών μονάδων, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν θα μπορούν να τις μεταβιβάσουν και θα πάψουν τη λειτουργία τους όταν αυτοί αποσυρθούν από το επάγγελμα, διασφαλίζοντας έτσι το εισόδημά τους και ελαχιστοποιώντας τις όποιες κοινωνικές αναταράξεις θα δημιουργούσε μια βίαιη συμμόρφωση.
• Να τροποποιηθεί η απόφαση 83840/3591/12.12.1986 (ΦΕΚ 1/Β/5-1-1987) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην απόφαση αυτή προβλέπεται διαχωρισμός των οικισμών σε οικισμούς μέχρι 500 κατοίκους και από 501 κατοίκους και πάνω, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισμών, πόλεων κλπ σε μέτρα.
Αριθμός ισοδύναμων ζώων / Χώροι προστασίας < 6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 > 650Οικισμοί και χωριά μέχρι και 500 κατ. 50μ 100μ 150μ 250μ 400μ 550μ 750μ 1100μ 1500μΟικισμοί και χωριά από 501-2000 κατ. 100μ 150μ 250μ 400μ 550μ 750μ 1100μ 1500μ 1500μ

Επίσης στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής προβλέπονται τα εξής: «Στους στάσιμους οικισμούς όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ 1 περ. ια του από τις 24.4.1985 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 185/Δ) εφόσον η ανέγερση νέας ή η επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτών δύναται με απόφαση του Νομάρχη μετά από απόφαση του οικείου κοινοτικού συμβουλίου να μειώνονται οι κατά τα ανωτέρω ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των οικισμών αυτών»
Προτείνεται να τροποποιηθεί η απόφαση 83840/3591/12.12.1986 και προστεθεί διαχωρισμός για μικρούς και στάσιμους οικισμούς, που μέχρι τώρα ήταν στην αρμοδιότητα του Νομάρχη. 
Δηλαδή για οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους ή 100 οικοδομές οι οποίοι δεν εμφανίζουν πληθυσμιακή αύξηση μεγαλύτερη του 10% ή κατά την τελευταία τριετία δεν εμφανίζουν νέες οικοδομές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού αριθμού των υπαρχόντων σπιτιών του οικισμού (ΦΕΚ 181Δ/3-5-1985).Τα όρια των μικρών και στάσιμων οικισμών να ξεκινούν από τα 20 μέτρα  για μικρότερο από 6 ισοδύναμα ζώα και να κλιμακώνεται ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην ΚΥΑ  για την εξαίρεση από κατεδάφιση.  
• Να δοθεί παράταση δύο ετών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας 31-12-2011 για την εξαίρεση από κατεδάφιση  που ορίζεται από την ΚΥΑ 306657 (ΦΕΚ 2191/Β/31-12-2010). 
Επίσης στην εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων (ΚΥΑ 244203 ΦΕΚ 151/Β/9-2-2006) να γίνει τροποποίηση στην οποία να γίνεται απευθείας χορήγηση άδειας λειτουργίας καθώς η άδεια ίδρυσης δεν έχει νόημα αφού πρόκειται για υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
• Να συμμετέχει ο πρόεδρος του εκάστοτε Τοπικού Συμβουλίου, τη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η αδειοδότηση της σταβλικής εγκατάστασης, στην πρωτοβάθμια επιτροπή σταβλισμού, ο οποίος θα γνωμοδοτεί, μετά από συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου, για την άδεια λειτουργίας που πρόκειται να δοθεί σε κτηνοτρόφους. Επίσης προτείνεται και τη συμμετοχή ενός κτηνιάτρου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής στην εν λόγω επιτροπή.
• Να μην καθορίζεται από την επιτροπή σταβλισμού αν ένα ποτάμι είναι συνεχούς ροής ή όχι, για την έκδοση άδειας λειτουργίας, όπως προβλέπεται τώρα από την ΚΥΑ Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343Β΄/1), αλλά να συσταθεί αρμόδια επιτροπή από την οικεία περιφέρεια ώστε να καταγραφούν (αποτυπωθούν) τα ρέματα και ποτάμια τα οποία είναι συνεχούς ροής και να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα της Υγειονομικής Διάταξης.
• Να μην απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων μέσα στις κτηνοτροφικές ζώνες καθώς η ενδεχόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει συνολικά εκτιμηθεί κατά τη θεσμοθέτηση τους. 
• Η τροποποίηση του Π.Δ. 190/1981, ΦΕΚ 54Α/4-3-1981, «Περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός Δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων», στην οποία προτείνεται να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:1. στο άρθρο 1 στο οποίο προβλέπεται ότι οι άδειες εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να προστεθεί παράγραφος στην οποία θα καθορίζονται ποιες είναι οι συναφείς εγκαταστάσεις με τα ποιμνιοστάσια (πχ βουστάσια, χοιροστάσια κτλ) συμπεριλαμβανόμενων και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων2. στο άρθρο 2 στην παράγραφο β στην οποία περιγράφονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση παραχώρησης προς τη Δ/νση Δασών ή το Δασαρχείο, προβλέπεται «άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας δια πάσαν ζωοτεχνικήν εγκατάστασιν της αρμόδιας κατά τόπους αρχής». Προτείνεται να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι το μέγεθος της εκμετάλλευσης για την οποία θα ζητούν την άδεια εγκατάστασης3. στο άρθρο 2 στο οποίο περιγράφονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση παραχώρησης, να προστεθεί η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου 4. στο άρθρο 2 στην παράγραφο β να προστεθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία θα έπεται της παραχώρησης και θα γίνεται στο διάστημα μεταξύ της παραχώρησης και της εγκατάστασης5. στο άρθρο 3 στην παράγραφο 4 στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια της παραχώρησης σε πέντε χρόνια, προτείνεται η χρονική διάρκεια της παραχωρήσεως να οριστεί τουλάχιστον σε δέκα χρόνια και ανανέωσή της με την πάροδο της δεκαετίας, με απόφαση του οργάνου που χορήγησε την αρχική άδεια εγκατάστασης χωρίς καταβολή συμπληρωματικού ανταλλάγματος χρήσης

Για τις υπό ανέγερση σταβλικές εγκαταστάσεις:
• Να εξαιρεθεί η υπηρεσία περιβάλλοντος από τη διαδικασία γνωμοδότησης για την έγκριση μελέτης χειρισμού και αποβλήτων. Η συμμετοχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας αυξάνει τη γραφειοκρατία καθώς τα υγρά απόβλητα που ενδεχομένως προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (πχ αρμεκτήριο) είναι αρμοδιότητα της αντίστοιχης υπηρεσίας υγείας.
Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΗ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετώπισε ζημιές που προξενήθηκαν στις μηλοκαλλιέργειες εσοδείας 2009 της Δυτικής Μακεδονίας από το φουζικλάδιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.Προκειμένου να αποζημιωθούν οι μηλοπαραγωγοί οι ζημιές έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων  αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβασθεί στην Ε.Ε. προς έγκριση.  Έκτοτε δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση με την πορεία των αποζημιώσεων.Για την επίλυση του θέματος αυτού ζητούμε τη συμβολή του Υπουργείου.Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗ κτηνοτροφία ως πρωτογενής παραγωγικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί ως αναπτυξιακός μοχλός της οικονομίας και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οποίος μπορεί να συντελέσει στην έξοδο της χώρας από τη δυσμενή οικονομική κρίση την οποία βιώνει. Ολόκληρος ο κλάδος όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομικό αδιέξοδο και πρόβλημα επιβίωσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους παραγωγής τουλάχιστον κατά 50% και την ταυτόχρονη μείωση των τιμών των προϊόντων τους σε γάλα και κρέας. . Στο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι έχει συμβάλλει η υπερβολική αύξηση της τιμής των ζωοτροφών , η αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια , η αύξηση της τιμής των καυσίμων και του αγροτικού ρεύματος , η αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΓΑ κ.λ.π.Πρόταση: Προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής των κτηνοτρόφων:1. να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί και πάλι η δυνατότητα προμήθειας «αγροτικού πετρελαίου», δηλαδή ειδικού φτηνού πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, ενδεχομένως με μειωμένο φόρο2. να μειωθεί ο ΦΠΑ στα κτηνοτροφικά προϊόντα3. να γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, προκειμένου να προστατευτούν οι εγχώριοι παραγωγοί από τα εισαγόμενα προϊόντα4. τα προϊόντα με ΠΟΠ να εξαιρεθούν από τη διαδικασία εκπτώσεων – προσφορών των σούπερ μάρκετ

Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝΣε οικονομικό αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι παραγωγοί τεύτλων στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας αφού δεν κατάφεραν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή της σοδειάς τους, με αποτέλεσμα τα τεύτλα να παραμείνουν στα χωράφια, αφού έκλεισε και το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας.Το αίτημα για την καταβολή των αποζημιώσεων των καλλιεργητών δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε από τον ΕΛΓΑ, αλλά ούτε και από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να αποστείλουν εξώδικο στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, το οποίο και σας έχει κοινοποιηθεί.Για την επίλυση του θέματος αυτού ζητούμε τη συμβολή του Υπουργείου.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» έχουν ενταχθεί, ως έργα γέφυρες  και αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα τρία παρακάτω έργα:Κατασκευή Φράγματος Μεσοβούνου 1.538.069,86 €Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο 964.310,01 €Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Αναρράχης 1.913.282,68 €
Άμεση προτεραιότητα, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αποτελεί η ένταξη των παρακάτω έργων: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΕ Κοζάνης – Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 στρ με τροφοδοσία από αντλιοστάσιο νέου φράγματος 3.040.000,00 € έχει υποβληθεί πρόταση, δεν έχει ενταχθεί ακόμαΠΕ Καστοριάς – Κατασκευή Αρδευτικού δικτύου Γέρμας και παράλληλα έργα Αναδασμού από φράγμα Γέρμας 4.000.000,00 € αρδευτ.2.000.000,00 € παραλ. έργα αναδ. Αφορά κτηνοτροφική περιοχή 3.500 στρ, έτοιμο  μελετητικάΠΕ Καστοριάς – Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Βασιλειάδας από φράγμα Βασιλειάδας 1.800.000,00 € δεν έχει μελέτηΠΕ Γρεβενών – Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ταμιευτήρα γεωφράγματος ΔΔ Ταξιάρχη Δ. Ηρακλειωτών 800.000,00 € δεν έχει μελέτη η μελέτη μπορεί να γίνει από την υπηρεσίαΠΕ Καστοριάς – Αρδευτικό δίκτυο Μεταμόρφωσης 1.970.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς – Αρδευτικό δίκτυο Πενταβρύσου 720.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς  –  Αγρόκτημα Ποριάς 1.070.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς  –  Αγρόκτημα Αγ. Αντωνίου 1.150.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς  –  Αγρόκτημα Κρανιώνας 700.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς  –  Αγρόκτημα Χιλιοδένδρου 660.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Καστοριάς  –  Αγρόκτημα Τσάκωνης 550.000,00 € έτοιμο μελετητικάΠΕ Γρεβενών – Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ταμιευτήρα γεωφράγματος κέντρου ΔΔ Βεντζίων, Δ. Γρεβενών 800.000,00 € Ταμιευτήρας Παρωρίου Φλώρινας 4.843.105,88 € ΣΥΝΟΛΟ 24.103.105,88 €
Τέλος το φράγμα Τριανταφυλλιάς είναι ένα έργο προϋπολογισμού 35.000.000,00 €, το οποίο είχε ξεκινήσει και η χρημοτοδότησή του ήταν από Εθνικούς Πόρους. Σήμερα το έργο έχει σταματήσει και υπολείπονται 20.000.000,00 €, επομένως πρέπει να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Ζ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟι δράσεις που αναπτύσσονται σε σχέση με την πράσινη επιχειρηματικότητα είναι οι παρακάτω:1. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος καλλιέργειας αγριαγκινάρας για παραγωγή βιομάζας, που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υλικό από τη ΔΕΗ Α.Ε.Πρόταση : Προτείνουμε την επιχειρηματική αξιοποίηση της βιομάζας από αγριαγκινάρα σε μόνιμη μικτή καύση με το λιγνίτη έτσι ώστε να μειωθούν οι επιβαρύνσεις για καταβολή ποσών για δικαιώματα ρύπων και παράλληλα η ΔΕΗ Α.Ε. να λειτουργήσει με βάση τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) συμβάλλοντας επιπρόσθετα στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων στην περιοχή.Προς τούτο θα πρέπει να προχωρήσουν, εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., οι αναγκαίες μετασκευές στον/στους ΑΗΣ.Η αναγκαία τεχνογνωσία παραγωγής είναι διαθέσιμη στην περιοχή και μπορεί να αναπτυχθεί, πέρα από τον άξονα Φλώρινας – Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης και στις άλλες περιοχές της Περιφέρειας.2. Αγροτική ανάπτυξη με βάση την αειφορίαΣτη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν περιοχές που έχουν εγγενείς δυνατότητες και προοπτικές για την ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.Σαν τέτοια αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Γρεβενών που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο μοντέλο πράσινης ανάπτυξης καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καστοριάς αλλά και άλλες περιοχές π.χ. Πρέσπα.Προς την κατεύθυνση αυτή ζητούμε τη συμβολή της Κυβέρνησης.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει αναδείξει έγκαιρα το ζήτημα της αγροτικής ανάπτυξης.
Πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί ως αναπτυξιακός μοχλός της οικονομίας και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας..
Η υλοποίηση έργων για την διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγής αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως «μακροπρόθεσμη παραγωγική επένδυση» και ως η μόνη επιλογή για «βιώσιμη ανάπτυξη».