Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να υπογράψει ενώπιον του συμβολαιογράφου κου Αναστάσιου Χ. Χατζηχρήστου την ανταλλαγή ακινήτων στις Κοινότητες Τροπαιούχου και Ιτέας του Δήμου Φλώρινας σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 129/2019 και 63/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σχετική η υπ΄ αριθμ. 25/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

4. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σχετική η υπ΄ αριθμ. 26/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

5. «Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας σε Έκτακτες και Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 187/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα: ¨ Έγκριση Kανονισμού Τηλεθέρμανσης για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/1980 (ισχύει κατ΄ αναλογία για το αντικείμενο Τηλεθέρμανσης των Δ.Ε.Υ.Α.)»

Εισηγήτρια κα Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη, Γενική Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

9. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 188/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα :¨ Έγκριση προκαταβολής των προς σύνδεση ακινήτων με το Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Φλώρινας¨ στην οποία δεν αποφασίσθηκε η καταβολή προκαταβολής αλλά ορίσθηκε η χρέωση σύνδεσης των προς σύνδεση ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.  3 (α) του ν. 1069/1980 για έγκριση από το  Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/1980  κατ’ αναλογία για την Τηλεθέρμανση»

Εισηγήτρια κα Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη, Γενική Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

10. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 228/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα ¨Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. σχετικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου¨»

Εισηγήτρια κα Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη, Γενική Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

11. «Κατανομή Γ΄ δόσης 2019 ποσού 165.120,00 € (καθαρό ποσό 164.872,32 €) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

12. «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

13. «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας¨»

Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Βασίλειο Γιαννάκη Δήμαρχο Φλώρινας
2. Νικόλαο Μουρατίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Κωνσταντίνο Σακουλέβα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Ηλία Μούλελη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Δούμτση Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Κωνσταντίνο Βασιλείου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Δημήτριο Ηλιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
8. Δημήτριο Θεοφανίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
9. Βασίλειο Χατζητιμοθέου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Παναγιώτη Νώτα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Σοφία Φουδούλη Τζώτζη Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
12. Νικόλαο Γρηγοριάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14. Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15. Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16. Χρήστο Μπαρδάκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17. Γεώργιο Παπαγρηγορίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
18. Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19. Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Τραϊανό Ρασάικο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21. Νικόλαο Ιωακειμίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23. Στέφανο Μπίρο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24. Λάζαρο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25. Παναγιώτη Τσακμάκη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26. Γεώργιο Σταύρου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27. Ευάγγελο Μητσκόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28. Παντελή Γεωργιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29. Γεώργιο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30. Χαρούλα Βοζινίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
31. Βασίλειο Νίκλη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32. Δημήτριο Φαρμακιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
33. Ευθυμία Ναλπαντίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση