Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Φλώρινας

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων.
2) Έγκριση – δέσμευση πιστώσεων.
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Φλώρινας.
4) Έγκριση δαπάνης και ανάθεση πίστωσης ποσού 24.486,42 €, καθώς και έγκριση όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας.
5) Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικαστικών έγγραφών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας.
6) Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης/ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας».
7) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας»

Pin It

Αφήστε μια απάντηση