Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα γίνει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Υιοθέτηση ή μη απόφαση κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου για γενική χρήση στην Τοπική Κοινότητα Περδίκκα .

Εισηγητής : O Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

 1. Έγκριση παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου” & Ηλεκτροφωτισμός δρόμων Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος στη θέση Αεροδρόμιο στα υπ’ αριθ. 10246 & 10247 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της ΤΚ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση κανονισμού Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Άννα Καΐδου

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προς εκτέλεση της υπ’ αριθ. 2/2009 πράξη τακτοποίησης στα ΟΤ 144 και 145 στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Είσπραξη γραμματίου παρακαταθήκης και εξουσιοδότηση ειδικού ταμεία

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κάλφας

 

 1. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (203-2022 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ ( 18 , 19 , 20, 21, & 22/2022 ΑΔΣ ΔΕΠ )

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Αντιδήμαρχος Κυριάκος Αντωνιάδης

 

 1. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την 122/2022 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΤΗΠ Δημήτρης Καρακασίδης.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

TAGGED: Πτολεμαΐδα,