Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2022

5η Πρόσκληση σε  μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Η συνεδρίαση την Τρίτη 01/02/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 3. Έγκριση  Δημοπράτησης κα Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζιτζιφός» Προϋπολογισμού:  73.593,49€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 5. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»   προϋπολογισμού: 529.000€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς )
 6. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης            ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023» προϋπολογισμού: 379.401,03€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς )
 7. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 30ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 8. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 26ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 9. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων  στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς», αναδόχου Α. Τσώρος-Λ.Σακκάς Ο.Ε (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς  – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 10. Χορήγηση 3ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς  – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 11. Έγκριση συγκρότησης   τριμελούς   Επιτροπής   πιστοποίησης βλαβών   και     γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα  επισκευής και συντήρησης των επιβατικών   οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς)
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 13. Έγκριση Πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών: 1) Διαπίστωσης έλλειψης υλικών – μικροϋλικών κ.λ.π., βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και οχήματα, αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2022 και 2) Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών – μικροϋλικών κ.λ.π., οριστικής – ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, επισκευαστικών εργασιών κ.λ.π., που αφορά τα μηχανήματα έργου και οχήματα και παραλαβής εργασιών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 14. Ανάκληση απόφασης παύσης κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408 που ανήκε στην Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 15. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού   για σύναψη σύμβασης με τράπεζα (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 16. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/2022 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 10/2021 «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 17. Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών , για τη σχολική περίοδο 2021-2022  με τους προσωρινούς μειοδότες του αριθμ πρωτ. 123218/13-08-2021  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 18. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια  των   Διαγωνισμών: Α) Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων. Β) Προμήθειας Στηθαίων Ασφαλείας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 19. Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 20. Προσλήψεις Προσωπικού Διαφόρων Ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν.4765/2021, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν  λόγω του σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς  – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 21. Έγκριση γνωμοδότησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 22. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 23. Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ,  για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς  – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 24. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Computing Power Goes Green – Go Green (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
 25. Επανέγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Διαχειριστικά σχέδια Βόσκησης  (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Ανάπτυξης)
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15,00€ για έξοδα προμήθειας σχετικά με την παράταση εγγυητικής επιστολής ΧΥΤΑΜ (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 27. Έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια αυτοτελών μονάδων κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 28. Έγκριση δαπάνης  για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ έτους 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 29. Έγκριση δαπανών έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών συσκευών προς κάλυψη των αναγκών του ΕΟΔΥ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 31. Έγκριση δαπανών έτους (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 32. Τροποποίηση της αριθμ. 2051/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό της δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς)
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλωρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 34. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση